Assistència tècnica

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) ha publicat la següent ajuda dirigida als ens locals:

Convocatòria de concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni en el marc del Programa operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 

 

Les ajudes donaran suport als municipis, mancomunitats o agrupacions de municipis que la població sigui inferior a 20.000 habitants, i que redueixin les emissions mitjançant l’execució de projectes singulars:

– Eficiència energètica en edificis i infraestructures i en serveis públics.
– Eficiència energètica en la mobilitat urbana sostenible (transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores xarxa viària, transport ciclista,…)
– Augmentar l’ús de les energies renovables per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificis i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum.

Quanties d’ajuts: Les actuacions o projectes singulars d’economia baixa en carboni que es presentin podran ser cofinançats a Catalunya en un percentatge del 50 % de la despesa subvencionable.

Sol·licituds: A partir del 18 de juliol fins que s’esgotin els imports disponibles o fins el dia 31 de desembre de 2018.

Més informació:

https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/17/pdfs/BOE-A-2017-6897.pdf

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-proyectos-de-inversion-que-favorezcan-el-paso-una-economia-baja-en

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Promoció Econòmica, donarà assistència tècnica a tots els municipis que vulguin presentar projecte a la convocatòria POCS 2014-2020, en els següents termes:

-Preparació de l’expedient de sol·licitud FEDER davant l’IDAE (Organisme Intermedi), a partir de la documentació aportada per l’ens beneficiari. Un cop rebuda la documentació, el Patronat de Promoció Econòmica l’analitzarà i requerirà, si s’escau, la necessària per a que la sol·licitud estigui complerta i d’aquesta manera minimitzar el risc de desestimació per part d’IDAE.

-En cas de que el projecte resulti aprovat i sigui beneficiari de l’ajut FEDER, la Diputació de Lleida facilitarà assistència tècnica durant tota la vida útil del projecte per tal de garantir-n’hi la correcta gestió i justificació de despesa davant l’Organisme Intermedi.

 

Scroll to Top