Blog

El paper del pastoralisme en la prevenció d’incendis

15 May , 2018,

 

Segons el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya, impulsat pel Consell assessor per al Desenvolupament sostenible, l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans:

“La disminució de la disponibilitat d’aigua incrementarà el perill d’incendis forestals causat per les temperatures elevades i una sequera més severa. Davant aquest fet, dos elements essencials són: la gestió forestal, que ha de dificultar l’expansió d’aquests incendis, i la planificació, que ha de facilitar l’accés a les zones afectades”

Les pastures esdevenen un dels sistemes més eficients a l’hora d’utilitzar els recursos naturals i gestionar el territori. També és un sistema altament sostenible i econòmicament racional que aprofita al màxim les zones menys productives de la terra, no aptes per al cultiu. Els beneficis ambientals del pastoralisme són nombrosos i s’han aplicat sobre el terreny durant mil•lennis. La investigació ecològica, l’economia, la nutrició i la sociologia de les darreres dècades has posat de manifest molts d’aquests beneficis, destacant el paper avui en dia d’aquesta pràctica com a eina de “ retroinnovació” en la lluita contra el canvi climàtic, tant en la mitigació (pel que fa a l’emmagatzematge de carboni, el pastoralisme té un paper crucial a l’hora de compensar el CO2 i la terra pasturada esdevé un dels major embornals de carboni a llarg termini), com en l’adaptació (aquesta passa principalment per la cerca de nous punts d’aigua, per tal d’assegurar-ne la disponibilitat futura), així com per a respondre a reptes socials i promoure modes de vida resilents.

Un exemple de com una actuació d’adaptació al canvi climàtic reporta un benefici directe des del punt de vista de desenvolupament econòmic i social és el projecte “Ramats de Foc” http://www.paucostafoundation.org/single_projectes.php?id=37&categoria=IDi

Aquest projecte està impulsat per la fundació Pau Costa i el Gremi de carnissers de Girona i pretén potenciar la contribució dels ramats en la gestió d’incendis mitjançant la pastura en zones forestals prescrites com a tallafocs. Posteriorment, el Gremi de Carnissers treballa per donar un valor afegit als productes de les explotacions participants mitjançant un distintiu que certifiqui el recolzament d’aquests ramats al control de risc d’incendi.

El canvi climàtic és un fet

23 Apr , 2018,

 

El canvi climàtic és un fet. Catalunya i el nostre territori no en són aliens. Les projeccions apunten un augment de temperatura en els pròxims decennis i també una disminució de la precipitació.

 

En aquest sentit, els nostres boscos, prats i conreus actuen com a embornals naturals de carboni i en aquests moments compensen prop del 9,7% de les nostres emissions. Per aquest motiu és necessari dur a terme una gestió forestal flexible i adaptada a cada espècie i zona geogràfica.

 

Encara que l’activitat agrícola és cada cop menys rendible, cal evitar-ne l’abandonament progressiu, ja que, a més de ser embornals, els conreus també fan altres funcions fonamentals: generen benefici econòmic, permeten establir i mantenir la població d’una manera més equilibrada per tot el territori, protegeixen el patrimoni natural i cultural, i preserven el paisatge. Altrament, tenen valor com a ecosistemes: regulen els cicles de l’aigua, mantenen la biodiversitat, ajuden a controlar els incendis forestals…

 

És per això que calen mesures per evitar l’abandonament rural i, més concretament, de l’activitat agrícola. Aquestes mesures, unides a altres que també protegeixin els prats i pastures, permetrien mantenir la capacitat d’embornal de tots aquests sistemes naturals.

 

Per tal de treballar en aquesta línia i seguint amb la finalitat la “Xarxa Lleida Territori Intel•ligent” (XLTI), tenim un clar objectiu: identificar oportunitats de desenvolupament econòmic a la província de Lleida per tal de poder elaborar i gestionar una cartera de projectes, per a la qual s’identificaran mecanismes de finançament extern. I, concretament, dins l’àmbit estratègic d’adaptació i desenvolupament positiu davant el canvi climàtic, l’impacte sobre sectors econòmics (agricultura o turisme, entre d’altres), Promeco ha participat en el taller de discussió “Which future for pastoralism in Europe?”, organitzat per la xarxa Euromontana (European Association of Mountain Areas), de la qual el nostre patronat n’és membre des del 2016.

 

En aquest taller s’han tractat els diferents punts de vista sobre com afecta el tema del pastoralisme en el manteniment del paisatge, en el desenvolupament del turisme i la biodiversitat, en la promoció econòmica del territori, en la prevenció de desastres naturals… i l’amenaça que representen els grans depredadors, com l’ós i/o el llop, per als ramats. L’objectiu de la jornada fou definir un esborrany del pla d’acció que Euromontana desenvoluparà durant els propers mesos, sobre aquest tema.

El Valor de #Promecoitu (2)

3 Apr , 2018,

Acabàvem un post anterior preguntant-nos on residia el Valor de #Promecoitu. Els darrers anys Promeco ha fet algunes coses que han representat valuoses lliçons. Han set:

  1. Treballar estratègicament i enfocats a l’impacte, a partir del “Pla Estratègic per a l’adaptació de l’estratègia RIS3CAT a la demarcació de Lleida” s’ha focalitzat l’activitat de definició, cerca i assoliment de finançament provinent de la UE, i la gestió dels projectes, alhora que es pretén assegurar l’impacte real dels mateixos, i per tant el seu efecte innovador.
  2. Aplicar de forma innovadora el coneixement adquirit, sobre els fons estructurals, la promoció i gestió de projectes, i el nostre entorn administratiu.
  3. Basar l’actuació del Patronat en la cooperació, tant amb les diverses àrees de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms, com amb altres entitats de l’administració local i agents econòmics i altres entitats del nostre entorn.
  4. Desenvolupar la capacitat “d’enxarxar-nos”, tant en el nostre entorn proper com en l’àmbit internacional.
  5. Explotar millor la capil•laritat dels resultats de les nostres activitats i de les activitats de les xarxes en les que participem, cap els agents administratius, econòmics i socials de la nostra demarcació.
  6. Comunicar més i millor, aprofitant les xarxes socials.

En un entorn, on són molts els que tenen els valors i competències sobre les quals el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha bastit el seu servei, l’aplicació d’aquestes lliçons assenyalen quins han de ser els valors sobre els quals redefinir #Promecoitu (el treball cooperatiu, la gestió del coneixement i la innovació) en la seva tasca en pro del desenvolupament econòmic i social de les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran.

I potser hem respost la pregunta…

El Valor de #Promecoitu (1)

26 Mar , 2018,

Enguany farà 25 anys de la creació del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Aquella fou una aposta valenta, decidida i innovadora en el context de les administracions locals supramunicipals del nostre país, tant pel que fa als objectius com a la forma.

La gran diversitat de la demarcació de Lleida pel que fa al context demogràfic, social, econòmic i empresarial de les comarques, l’estructura de la població, el caràcter fronterer, les possibilitats que van obrir l’accés a finançament europeu, i la vocació de servei municipalista de la pròpia corporació provincial, van implicar l’aposta per un model d’agència que és únic en el nostre entorn administratiu supramunicipal.

Des d’un inici, el Patronat va desenvolupar la seva activitat a partir de tres àmbits: l’accés i la gestió de fons de finançament europeu, el suport al desenvolupament de les polítiques públiques de desenvolupament local i la impulsió d’estructures de suport a aquestes. 25 anys donen per a molts èxits i molts fracassos.

Però el que està clar és que l’acció del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida ha consolidat polítiques públiques en els àmbits del desenvolupament local al voltant de l’ocupació, l’emprenedoria i la innovació; ha modificat l’entorn institucional, donant suport a la creació dels grups d’acció local del Leader, del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, del Centre d’Estudis Porcins, el Centre de la Vaca Bruna, el CEEILLEIDA, o la xarxa de CEIs; i ha generat noves capacitats en el nostre territori pel que fa a la gestió de fons i programes europeus (actualment n’hi ha més de 50) i al disseny i execució de projectes.

En aquest nou entorn, el nostre paper ha de ser el mateix? On rau el valor, el que de veritat podem aportar, de #Promecoitu?

La FUE (Finestreta Única Empresarial), una bona opció empresarial

8 Jan , 2018,

La Finestreta Única Empresarial és un espai virtual des d’on podeu fer totes les gestions necessàries per desenvolupar la vostra activitat, amb independència de l’administració responsable.

L’objectiu bàsic de la FUE és millorar la relació de les empreses, els emprenedors i els intermediaris amb l’administració, per la qual cosa implica tres administracions: • L’administració estatal, com a responsable dels tràmits de constitució de les empreses. • La Generalitat, administració competent sobre els tràmits de legalització de l’activitat. • L’administració local, amb els tràmits municipals sobre la ubicació d’empreses i el seu establiment.

Vertebrar qualsevol projecte com la FUE, que pretengui facilitar la gestió administrativa de l’empresa, és realment complex per raó de les nombroses lleis i regulacions sectorials implicades, per la qual cosa ha tingut dos plans d’implantació: el primer, de 2011 a 2014, i el segon, de 2015 a 2017. El gràfic de la capçalera de l’article és la millor manera com podem resumir-vos aquests sis anys de feina.

El nou plantejament en la relació entre l’Administració i les empreses i els ciutadans té les característiques següents: • Integració de serveis i tramitació unificada: Incorpora tots els tràmits i serveis que les empreses necessiten per a realitzar la seva activitat al llarg de tot el seu cicle de vida. • Multiadministració Ofereix tots els tràmits administratius, independentment de l’administració responsable del tràmit. • Multicanalitat Els serveis s’ofereixen a través del canal escollit per l’empresari, tot i que es prioritza l’electrònic. • Estandarització La finestreta única estandaritza i homogeneïtza les gestions. • Celeritat i eficiència Fomenta la resolució immediata. • En xarxa Empra un model col•laboratiu de prestació de serveis que preveu acords de col•laboració amb les unitats competents dels tràmits.

Avui tenim noves plataformes tecnològiques i seguim cercant noves formes de tramitar com més senzilles millor per a les empreses, però que la major part dels ajuntaments de Catalunya ja siguin FUE és un fet molt rellevant que ens permet donar un servei integral. El compromís de l’administració catalana amb el dia a dia del teixit empresarial ens hi obliga.

La FUE està participant al programa europeu Interreg – Purecosmos, ha rebut la certificació de bones pràctiques de l’European Institute of Public Administration (EIPA) i ha estat finalista al premis EPSA 2017.

El portal electrònic de la FUE on podeu fer tots els tràmits és www.canalempresa.gencat.cat

Fes els tràmits quan i des d’on tu vulguis…