Pacte dels Alcaldes

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i indispensable.

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i recolzar els seus esforços.

Els Ajuntaments que s’adhereixin al pacte es comprometen voluntàriament a avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a :

  • Reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en un 40% com a mínim per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència, l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables;
  • Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Per tal d’acomplir aquests objectius, els Ajuntaments  es comprometen a seguir les actuacions següents:

  • Elaborar un Inventari base d’emissions i una Avaluació dels riscos i la vulnerabilitat canvi climàtic.
  • Enviar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) en el termini de dos anys des de la data d’adhesió.

 

Presentar un informe de seguiment i progrés (ISP) com a mínim cada dos anys, després de l’enviament del PAESC, amb la finalitat de fer-ne l’avaluació, el seguiment i la verificació