Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial

El Programa Operatiu de Fons Europeu de Desenvolupament Regional de Catalunya 2014-2020 (PO FEDER Catalunya 2014-2020) té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, d’acord amb les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva implementació a Catalunya.

L’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l’exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s’ajustin al seu potencial d’innovació.

Un dels instruments proposats per activar aquest paper del territori són els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT).

Són iniciatives que impulsen els agents del territori i lideren les entitats públiques locals de Catalunya per promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d’innovació. Tenen com a principals objectius: millorar la competitivitat del teixit productiu, crear ocupació i crear vincles amb la cadena de valor internacional.

Les característiques essencials de les actuacions dels PECT són les següents:

  • Responen a una estratègia territorial que té un consens ampli en el territori.
  • Persegueixen uns objectius concrets i coherents.
  • Tenen un impacte múltiple al territori d’actuació, mitjançant la contribució a l’especialització intel·ligent, la millora de la competitivitat, la creació d’ocupació i, en la mesura possible, la creació de vincles amb la cadena de valor internacional.

El PECT Green&Circular Ponent està cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 “Objectiu d’inversió en creixement i ocupació”.

_