Entitat Coordinadora i Entitats Sòcies

Entitat coordinadora

La Diputació de Lleida és la institució supramunicipal que treballa pel progrés i el benestar dels ciutadans mitjançant el desplegament de múltiples iniciatives que es porten a terme en col·laboració directa amb els ajuntaments, els consells comarcals, el Consell Generau d’Aran i la Generalitat; i a través d’inversions que arriben a tot el territori. La corporació és cabdal per exercir un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida.

L’acció de govern se centra en el desenvolupament de polítiques en favor del desenvolupament integral del territori i, amb especial atenció, els serveis i les accions que enforteixen la comunitat.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d’Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació. 

La Diputació de Lleida, lidera i impulsa la promoció econòmica de les comarques de les terres de Lleida i assumeix la coordinació del PECT.

Entitat sòcia
El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida va ser constituït per la Diputació de Lleida l’any 1997 com a un organisme autònom local, i té personalitat jurídica i patrimoni propis per al compliment de les seves finalitats. Va ser creat per donar suport a les polítiques públiques adreçades al desenvolupament econòmic de les terres de Lleida. Des de la seva creació, el Patronat ha treballat en xarxa amb altres entitats de promoció econòmica del territori, dinamitzant i creant projectes.
 

El Patronat, que executarà l’operació  Observatori de recursos endògens i demanda territorial “ORE i IDDA Green&Circular”, vol esdevenir un  organisme de referència al territori, generador de coneixement obert als usuaris i a la ciutadania. L’ORE (observatori de recursos endògens) ha d’escenificar el punt de partida del territori cap a una economia verda i sostenible.  El lideratge d’aquesta operació és una mostra del canvi de paradigma de la funcionalitat de l’entitat, que vol convertir-se en un element de suport transversal a tot el procés de transformació econòmica del territori, amb una visió més enllà de la promoció econòmica.

Entitat sòcia

Alcarràs és un dels municipis que integren la comarca del Segrià. Es caracteritza per una economia basada principalment en l’agricultura i la ramaderia, encapçalant la llista de municipis amb el cens agrícola més important de Catalunya. I al mateix temps forma part d’una xarxa de polígons industrials extensa, en la qual s’aplega indústria agroalimentària i de serveis.

La seva situació estratègica li confereix grans possibilitats d’accedir fàcilment a les grans capitals i centres de negocis europeus.

Aquest ens local està plenament compromès amb els objectius del PECT Green&Circular Ponent, i assumeix el rol d’impulsor del model d’innovació a desenvolupar en el territori. Tant aquest ajuntament, com el de Balaguer, són una mostra de la importància que tenen les administracions locals en la transformació del seu territori.

L’Ajuntament d’Alcarràs, d’ençà del 2017, ha impulsat la iniciativa Biolabl.Ponent, que serveix de base metodològica pràctica per a desenvolupar el PECT, i que ha servit per mobilitzar i articular la 4H (quàdruple hèlix) del territori.

Més enllà d’aquesta iniciativa, a continuació es fa una descripció d’algunes de les accions dutes a terme els darrers anys per l’entitat, que són una mostra de la seva voluntat de contribuir a la promoció econòmica del seu municipi:

 • Implementant projectes per la reactivació econòmica amb un enfocament transversal, integral i intersectorial de les diferents àrees.
 • Col·labora activament amb el teixit productiu: associacions de comerciants i de serveis d’Alcarràs per dinamitzar el comerç i els productes agroalimentaris locals i promoure el sòl industrial i la captació d’empreses.
 • Col·labora amb les Associacions agrícola-ramaderes i amb les Associacions d’empresaris agrícoles i ramaders, així com amb el Centre d’Estudis Agropecuaris d’Alcarràs (CEAP) en l’organització d’esdeveniments i fòrums d’informació i promoció de venda de productes agro-ramaders.
 • Relació de certàmens realitzats: 26 edicions de la Fira del Comerç i Rebost; 22 edicions del Fòrum del Préssec i la Nectarina; 20 edicions de la Jornada Tècnica del Boví; 15 edicions de la Jornada Tècnica del Porcí; Jornada de Noves Varietats de Fruita de Pinyol; Jornada sobre Fertilització i Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes.
 • Impulsa el concurs IDEA-UdL que té com a objectiu impulsar la creació d’empreses innovadores promogudes per estudiants, titulats o investigadors en formació que puguin generar activitat econòmica a les terres de Lleida.
  Conveni de col·laboració amb l’IRTA amb la voluntat de promoure la transferència de coneixement de l’àmbit de la recerca dels sectors agroalimentaris.
 • Gestiona una Borsa de Treball que millora l’ocupabilitat del territori amb diferents programes d’orientació i inserció laboral i programes formatius. Disposa d’un punt jove on assessora aquest col·lectiu de persones sobre àmbits d’Educació i formació, d’ocupació i treball, d’habitatge, de cultura, de salut i esports, de població, cohesió social i participació, d’oci i lleure.

 

L’Ajuntament d’Alcarràs executarà l’operació “BIO-HubLab: espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada al desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible com a vector d’especialització territorial competitiva”.

Entitat sòcia

Balaguer és la capital de la comarca de la Noguera. A l’economia de Balaguer les activitats agràries tenen un important pes, juntament amb el sector de serveis i l’industrial. El teixit industrial es troba força diversificat. Són importants les indústries agroalimentàries (fabricació de sucs, pinsos, productes de fleca, etc.) que transformen els productes agraris. Altres sectors són el de la confecció, fusta, de la construcció (bòbiles, fonaments), del metall, o el de la producció d’energia elèctrica.

L’Ajuntament de Balaguer té entre els seus objectius principals l’impuls de l’activitat econòmica sostenible per tal de garantir l’ocupació i el benestar dels ciutadans del territori, i per això ha participat també en la iniciativa Biolab.Ponent, contribuint a fer créixer la massa crítica de la 4H del territori.

Igual que l’Ajuntament d’Alcarràs, Balaguer assumeix el protagonisme que han de tenir les administracions locals en el procés de transformació del model econòmic del seu territori, contribuint al reequilibri del model i a la seva expansió fins a l’últim municipi del territori.

A continuació es fa una descripció de les accions dutes a terme els darrers anys com a justificació del perquè Balaguer és una entitat motora:

 • Per la posada en marxa del Centre d’Empreses Innovadores (CEI Balaguer), que és el centre empresarial i de promoció econòmica de la ciutat. És un element d’atracció de talent, projectes i activitat constituït com a l’epicentre de tots els actors que intervenen en el desenvolupament local, l’ocupació i la promoció econòmica del territori. Ofereix serveis com el Viver d’empreses, Espai Coworking, etc.
 • L’Ajuntament de Balaguer té acords i/o col·labora proactivament amb la Fundació Centre Europeu d’Empreses i Innovació de Lleida, depenent de la Diputació; Associació ASPID, per desplegar el programa Incorpora de La Caixa; Xarxa Lleida Territori Intel·ligent, coordinat pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida; Cowocat, associació coworking de Catalunya; Fundació DIFERENCIA2, dedicada al sector lacti; Ponent Coopera, la promoció de l’emprenedoria cooperativa; Universitat de Lleida (UdL); Grup d’acció local Noguera-Segrià Nord (LEADER); Associació Reintegra, dedicada a la formació i inserció laboral de persones amb vulnerabilitat que tenen dificultats per accedir al mercat de treball.
 • Interlocució amb actors claus del teixit productiu del territori amb instruments per mantenir una radiografia del món empresarial i professional en permanent actualització. L’àrea d’ocupació de l’Ajuntament ofereix un servei d’acompanyament a les persones en el seu projecte d’inserció sociolaboral i ho fa en el marc de diferents programes: Programa Treball i Formació; Fem ocupació per a Joves; Programa Treball als Barris; Joves en pràctiques; Ubicat; Enfeina’t, Projecte Singulars i participa activament a la taula d’ocupació de la Noguera.

 

L’Ajuntament de Balaguer executarà l’operació “ENERGY-HubLab: espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada al desenvolupament de l’eficiència energètica i les energies renovables com a vector d’especialització territorial competitiva”.

Associació de Defensa Sanitària (ADS) del bestiar porcí d’Alcarràs i Torres de Segre.

Entitat sòcia

L’Associació té diferents funcions entre les quals destaquem l’execució de programes de defensa sanitària contra les pestes porcines i altres malalties del porcí, i per a això exerceix actuacions de divulgació, formació i informació que faciliten el compliment dels objectius de producció, programes sanitaris i comercialització.

El seu àmbit d’activitat abasta els municipis d’Alcarràs, Torres de Segre i Soses, i representa prop de 200 explotacions de porcí amb una capacitat de prop de 350.000 places.

L’àmbit territorial de l’entitat és una de les zones que presenten més problemàtiques relacionades amb la gestió dels purins. L’entitat treballa des de fa molts anys per trobar solucions viables a aquesta problemàtica i per això col·labora amb centres d’R + D i empreses especialitzades.

Les activitats de l’associació s’han centrat en la problemàtica actual de la contaminació en les diverses formes, del medi natural, i les actuacions que tendeixen a eliminar-la, d’acord amb la normativa comunitària, en la seva transposició a la normativa nacional.

S’han executat actuacions conjuntes per gestionar la problemàtica que genera l’excés de nitrats provinents dels purins de les granges i fer-ne un tractament sostenible maximitzant l’aprofitament de tots els recursos. Per exemple, la construcció de separadors a les basses a les explotacions dels socis que suposa un primer filtratge i el prepara i optimitza per una posterior manipulació; contractar el tractament de 100.000 m3/any de purí; la construcció d’una planta mòbil de tractament a cada granja per fer una separació “in situ” del purí per mirar d’obtenir, matèria sòlida que pugui ser utilitzada com adob, i per una banda, amb el líquid retornar al sòl com aigua de reg; cursos per a la formació contínua dels associats; etc.

L’entitat ha participat molt activament i des del principi en la iniciativa Biolab.Ponent, i és conscient de l’oportunitat que significa per al mateix sector la transformació del model econòmic del territori. En aquest sentit, assumeix el rol de contribuir a la validació/adaptació de tecnologies necessàries per a l’impuls de la producció de bio-materials, bio-energia i bio-carburants, posant en funcionament un espai específic destinat a aquest objectiu.

L’Associació de Defensa Sanitària del bestiar porcí d’Alcarràs i Torres de Segre executarà l’operació “Espai Test BioKm0: infraestructura singular de validació tecnològica BIO”.

Entitat sòcia

La UdL combina una llarga i fructífera tradició universitària amb una estructura jove i dinàmica que aposta decididament per una formació i una investigació de qualitat, per uns avançats mètodes docents i per la internacionalització. Distingida amb el Campus d’Excel·lència Internacional pel projecte IBERUS, té una gran vinculació amb el seu entorn productiu territorial; la UdL gaudeix d’un posicionament rellevant pel que fa als estudis agronòmics i forestals, però també en els estudis en altres àmbits del coneixement.

La UdL aplica els principis de recerca i innovació responsable (RRI), ja que ha aconseguit al llarg dels anys situar-se en una posició rellevant en diferents àmbits de recerca i el grup de recerca GREiA té un RRI-Plan des del 2014 que engloba les seves actuacions. Aquest grup de recerca, implicant de manera molt activa en la iniciativa Biolab.Ponent, és centre acreditat per Acció de la xarxa TECNIO com a desenvolupador tecnològic que l’acredita com a entitat que genera nova tecnologia i la transfereix a l’empresa. El seu àmbit d’especialització és l’energia i intel·ligència artificial.

La UdL disposa de 111 grups de recerca que desenvolupen la seva activitat en àrees de coneixement molt diferents, dels quals 44 són grups consolidats reconeguts per la SGR i amb l’investigador principal membre de la UdL. Aquests grups de recerca han tingut reconeixement en l’àmbit internacional. L’Anella de Recerca UdL, agrupa els seus diferents instituts de recerca i pretén impulsar la seva visibilitat així com la transferència de coneixement, peça fonamental en l’estructuració de la capitalitat agroalimentària de Lleida a l’Euroregió.

L’entitat ha participat molt activament des del principi en la iniciativa Biolab.Ponent, com a centre de recerca de referència en el territori. De fet, l’operació que lidera en aquest PECT és fruit del procés de descoberta emprenedora realitzat durant els darrers dos anys, en col·laboració amb altres socis del PECT, com l’Ajuntament de Balaguer.

La Universitat de Lleida executarà l’operació “Espai LIES: infraestructura singular d’I+D+i en sistemes energètics i sostenibilitat”.