{:ac}Pacte dels Alcaldes{:}{:es}Pacto de los Alcaldes{:}

{:ac}La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.

El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

Les autoritat locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i indispensable.

Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir, d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més vulnerables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i recolzar els seus esforços.

Els Ajuntaments que s’adhereixin al pacte es comprometen voluntàriament a avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a :

  • Reduir en el seu territori les emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle en un 40% com a mínim per a l’any 2030, mitjançant l’eficiència, l’estalvi i l’augment de l’ús de fonts d’energia renovables;
  • Augmentar la resiliència del municipi amb l’adopció de mesures d’adaptació als impactes del canvi climàtic.

Per tal d’acomplir aquests objectius, els Ajuntaments  es comprometen a seguir les actuacions següents:

  • Elaborar un Inventari base d’emissions i una Avaluació dels riscos i la vulnerabilitat canvi climàtic.
  • Enviar un Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) en el termini de dos anys des de la data d’adhesió.

 

Presentar un informe de seguiment i progrés (ISP) com a mínim cada dos anys, després de l’enviament del PAESC, amb la finalitat de fer-ne l’avaluació, el seguiment i la verificació{:}{:es}La Comisión Europea ha puesto en marcha lo que ha denominado “Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible”, una de las iniciativas más ambiciosas como mecanismo de participación de la ciudadanía en la lucha contra el calentamiento de la Tierra. El pacto ha nacido después de un proceso no formal de consultas con muchas ciudades europeas.

El Pacto consiste en el compromiso de las ciudades y los pueblos adheridos de cumplir los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO2 mediante actuaciones de eficiencia energética y relacionadas con las fuentes de energía renovables.

Las autoridades locales y regionales en cualquier situación socioeconómica o ubicación geográfica encabezan la lucha por reducir la vulnerabilidad de su territorio ante las distintas consecuencias del cambio climático. Aunque ya se hayan iniciado acciones para reducir las emisiones, la adaptación continúa siendo un complemento necesario e indispensable de la mitigación.

Las soluciones locales a los retos energéticos y climáticos promueven una energía segura, sostenible, competitiva y asequible para todos los ciudadanos, y contribuyen así a reducir la dependencia energética y a proteger a los consumidores más vulnerables.

El desafío de la crisis climática solo se puede abordar con un planteamiento global, integrado, a largo plazo y, sobre todo, basado en la participación de la ciudadanía. Es por ello que se ha considerado que las ciudades deben liderar la aplicación de políticas energéticas sostenibles y que deben apoyarse sus esfuerzos.

Los ayuntamientos que se adhieran al pacto se comprometen voluntariamente a avanzar hacia el establecimiento de políticas eficaces para reducir la contaminación que ocasiona el calentamiento global mediante la adopción de programas de eficiencia energética en ámbitos como el transporte urbano y la edificación, además de la promoción de fuentes de energías renovables en las áreas urbanas. Concretamente, hacen suyas las propuestas de la UE (octubre 2015), de modo que se comprometen a:

  • Reducir en su territorio las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en un 40% como mínimo para el año 2030, mediante la eficiencia, el ahorro y el aumento del uso de fuentes de energía renovables;
  • Aumentar la resiliencia del municipio con la adopción de medidas de adaptación a los impactos del cambio climático.

Con el fin de cumplir estos objetivos, los ayuntamientos se comprometen a seguir las actuaciones siguientes:

  • Elaborar un inventario base de emisiones y una evaluación de los riesgos y la vulnerabilidad ante el cambio climático.
  • Enviar un plan de acción para la energía sostenible y el clima (PAESC) en el plazo de dos años desde la fecha de adhesión.

 

Presentar un informe de seguimiento y progreso (ISP), como mínimo cada dos años, tras el envío del PAESC, con la finalidad de acometer su evaluación, seguimiento y verificación{:}

Scroll to Top