Biomarkets

 

El projecte BioMarkets neix d’una necessitat i alhora oportunitat territorial al Solsonès: l’Estratègia de Desenvolupament comarcal i respon i contribueix als REPTES dels sectors estratègics de la RIS3CAT de l’ALIMENTACIO i de l’ENERGIA i els RECURSOS i als del PO FEDER 2024-2020, entre d’altres Estratègies sectorials i territorials.

El Solsonès (amb prop de 1.000 Km2) és una comarca de gran riquesa en recursos naturals. Prop del 75% del seu territori és superfície agroforestal i el 18% conreus de secà. El territori disposa de teixit associatiu i empresarial consolidat, d’un Centre de Recerca punter R+D+i i en transferència tecnològica agroforestal, desenvolupament rural i millora de la competitivitat del sector, de reconegut prestigi internacional i amb més de 20 anys d’expertesa (CTFC), així com d’institucions públiques territorials (Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal, Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central, Diputació de Lleida, PROMECO, …) que enllacen la 4H del model d’innovació territorial de l’Estratègia RIS3CAT alhora de formular aquesta proposta de projecte PECT.

En aquest context inicial de valorització dels recursos naturals endògens i amb la fortalesa que el territori disposa dels agents necessaris de la 4H, sorgeix el REPTE de “crear” un ENTORN d’Innovació favorable per a l’experimentació, per tal de “promoure” un CANVI de TRANSFORMACIÓ territorial, amb una “mirada” especial als Bioproductes de la comarca com a recurs endogen, com a “motor de canvi”.

El projecte proposa desenvolupar un Nou Model en Xarxa col·laboratiu de bioproductes i crear un entorn “d’innovació” (Infraestructura i Equipament científico-tècnic) per a l’experimentació de nous itineraris en cadenes de valor dels bioproductes endògens (principalment bolets, tòfones, restes vegetals de diferents orígens, subproductes i residus de la fracció orgànica de l’abocador comarcal i plantes aromàtiques i medicinals). El projecte contempla el BioMarket_MeetingPoint per a realitzar accions de transferència i connectar cadenes de valor i s’acaba reforçant amb les Operacions BioLab PIRINEU i Observatori dels Recursos endògens, on BioMarkets farà un pas més, generant impacte en altres territoris de muntanya.

La Diputació de Lleida, lidera l’operació 4. BIOLAB PIRINEU

 • Creació i consolidació d’una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa orientada a la transformació del model econòmic de les comarques de muntanya

El BioLab.Pirireu s’emmarca com a instrument per a la materialització de l’estratègia global d’impuls de transformació econòmica de la demarcació de Lleida cap al model d’economia verda.

Per definició, aquest model econòmic es defineix com baix en carboni, eficient en els recursos i socialment inclusiu. En una economia verda, el creixement de l’ocupació i els ingressos es basa en la inversió pública i privada en activitats econòmiques, infraestructures i actius que permeten reduir les emissions de carboni i la contaminació, millorar l’eficiència energètica i de recursos i prevenir la pèrdua de biodiversitat i serveis dels ecosistemes. Dins d’aquest model, l’àmbit de la bioeconomia circular sostenible, cobreix, amb inclusió de processos circulars i criteris de sostenibilitat, tots els sectors i sistemes basats en recursos biològics (animals, plantes, microorganismes i biomassa derivada, inclosos els residus orgànics), les seves funcions i principis. Inclou i interrelaciona: ecosistemes terrestres i marins i els serveis que ofereixen; tots els sectors de producció primària que utilitzen i produeixen recursos biològics (agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i aqüicultura); i tots els sectors econòmics i industrials que utilitzen recursos i processos biològics per produir aliments, pinsos, productes biològics, energètics i de serveis. Segons la UE, la bioeconomia circular sostenible té el potencial d’impulsar la renovació de les nostres indústries, la modernització dels nostres sistemes de producció primària, la protecció del medi ambient i la biodiversitat.

Aquesta visió representa una gran oportunitat per als territoris rurals i de muntanya, afectats per greus problemes socioeconòmics com l’envelliment, la despoblació o l’abandonament de les activitats agràries, amb el risc que això últim implica en relació als impactes del canvi climàtics. Aquests territoris són rics en el recursos que necessita el model, és a dir, recursos biològics, i per tant, el repte prioritari és impulsar la transformació del model econòmic actual d’aquests territoris, per tal que sigui capaç, no només de produir aliments de forma eficient i segura, sinó també productes, serveis i energia a partir de l’aprofitament del seu potencial de recursos endògens. Es tracta d’un repte complex, que cal abordar tenint en compte aquesta complexitat, i no de la manera tradicional, i que requereix que l’administració pública del territori l’assumeixi com a propi i el vegi com una oportunitat de millorar l’eficàcia de les seves intervencions en relació als problemes socioeconòmics del territori.

Es preveuen dues actuacions vinculades a l’esmentada operació:

ACT 1 –  Programa Biolab.Pirineu per la descoberta emprenedora

En el marc d’aquesta actuació la Diputació de Lleida, realitzarà les següents activitats:

 1. Mapeig d’actors
 2. Constitució del Grup Impulsor
 3. Activitats d’impacte per a la presa de consciència
 4. Recursos i dinàmiques participatives per a la identificació de reptes i oportunitats i els seus “propietaris” (activitat iterativa en el marc de la metodologia de gestió d’innovació sistèmica)
 5. Constitució de coalicions d’actors vinculats a reptes concrets, en forma de Grups de treball per reptes (activitat iterativa en el marc de la metodologia de gestió de la innovació sistèmica

ACT 2 –  Programa Biolab.Pirineu per la co-generació d’idees i solucions innovadores

En aquesta actuació caldrà dissenyar i validar les eines i recursos necessaris per tal que els Grups de Treball constituïts en l’actuació anterior, o que es puguin constituir a través de les diferents iteracions previstes (fase posterior PECT), puguin co-identificar les innovacions que cal validar i desenvolupar per donar resposta al seu repte. Un dels recursos a desenvolupar en el marc del PECT, serà la organització d’un Camp d’Innovació, com a metodologia validada per articular respostes col·lectives i eficaces als reptes del territori. L’actuació preveu la organització d’un Camp d’Innovació a partir d’un repte identificat en l’actuació anterior i gestionat per una Grup de Treball constituït.

El Patronat de Promoció Econòmica lidera l’operació 5: ORE PIRINEU

 • Observatori de Recursos endògens de les comarques de muntanya disponibles per al desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible: Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.

El model de Gestió de la Innovació Sistèmica, que impulsa el Biolab.Pirineu i que és necessari per articular la transformació del model econòmic del territori , basa la capacitat dels actors del territori per identificar aquestes innovacions transformadores, en bona part, en el coneixement que aquests tinguin del potencial de recursos endògens disponible en relació a les oportunitats de nou model. Aquests recursos, molts cops infrautilitzats,  esdevenen el capital del model, en aquest cas, un capital natural  o també denominat “capital verd”.

Aquest tipus de capital es defineix com les existències d’actius naturals vinculades a un territori, que inclouen la geologia, el sòl, l’aire, l’aigua, els boscos, tots els éssers vius i la matèria orgànica que se’n deriva. Es considera capital en tant que recurs productiu que genera, o pot generar, fluxos de béns i serveis. En el cas del model de bioeconomia circular sostenible a desenvolupar, la capacitat present i futura del territori per produir de manera sostinguda béns i servei d’origen orgànic (bio-materials, bio- carburants, bio-energia) generats a partir del capital natural disponible, és clau, tant per identificar noves cadenes de valor i models de negoci, com per establir mesures per preservar aquest capital i incrementar-ne la seva productivitat.

Per calcular aquesta capacitat, cal quantificar i qualificar els recursos disponibles. Aquesta quantificació, però, presenta reptes específics, com per exemple, la dispersió geogràfica de les fonts de recursos o la variabilitat en temps i quantitat de la tipologia de recursos. Aquests reptes es van evidenciar a través del projecte pilot Biolab.Ponent, on es va calcular aquest potencial per un total de 8 termes municipals.

PROMECO, en tant que entitat pública supramunicipal depenent de la Diputació de Lleida i encarregada de la promoció econòmica del territori, representa el perfil idoni per liderar aquesta operació.

ACT 1 – Definició i validació de la metodologia per a la quantificació del potencial de recursos endògens de les comarques del Pirineu

Per tal de dur a terme aquesta actuació caldrà:

 1. Delimitar la regió geogràfica de Pirineu en l’àmbit d’actuació del projecte.
 2. Avaluar els diferents mètodes per tal de quantificar i qualificar els recursos endògens (espais agraris, espais naturals, matèria orgànica residual ) i seleccionar el/s mètode/s més apropiats de valoració tenint en compte els aspectes socioeconòmics del territori Pirineu.
 3. Crear una base de dades dels recursos identificat circumscrits en la regió geogràfica del Pirineu
 4. Avaluar els potencial dels diferents recursos)

ACT 2 – Base de dades i creació de l’observatori de recursos endògens

La creació de la base de dades recursos endògens de les comarques de muntanya, identificats en l’actuació anterior, esdevindrà l’embrió d’un sistema d’informació geogràfic avançat que permeti cartografiar i desenvolupar anàlisis de les diferents tipologies de serveis i recursos per al desenvolupament de la bioeconomia circular sostenible en l’àmbit territorial del Pirineu, de tal manera que estiguin a disposició dels diferents agents implicats en el territori, des d’agents reguladors fins a petits productors.

La realització d’aquesta actuació preveu:

 1. Digitalitzar i georeferenciar els recursos identificats en una plataforma GIS que permeti la consulta i anàlisis inter-relacional de diferents variables.
 2. Generar informes referenciats en el territori (anàlisis conceptual-visual) en relació als recursos de les comarques de muntanya, per tal de proveir d’informació útil i estratègica a ens i agents responsables del territori.

 

Desplaça cap amunt