Camí de Sant Jaume

Impuls del Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs com a eix vertebrador de dinamització econòmica, cultural i ambiental del territori. PR15-012643

Contacte: camisantjaume@diputaciolleida.cat


Objectiu

L’Operació “Camí de Sant Jaume: xarxa pel patrimoni” vol ser una experiència innovadora de col·laboració supramunicipal per a la posada en valor del patrimoni cultural vinculat als diferents trams del Camí de Sant Jaume al seu pas per Catalunya.

L’objectiu estratègic de la present operació és posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el CAMÍ DE SANT JAUME al seu pas per Catalunya com a element de desenvolupament territorial d’un model de turisme ètic, sostenible, responsable i accessible, basat en l’acolliment i l’hospitalitat .

Objectius específics

Executar un total de 20 intervencions de conservació del patrimoni en 17 municipis5 del tram Tàrrega-Alfarràs del Camí de Sant Jaume, que incloguin el compromís d’efectuar una revisió periòdica del grau de conservació, manteniment i efectivitat dels objectius que motiven la intervenció.

Definir un Pla Conjunt de Foment Territorial del Turisme vinculat al tram del Camí de Sant Jaume de Tàrrega a Alfarràs a partir de la diagnosis del patrimoni realitzada, per tal d’identificar potencials actuacions per a la millora de l’experiència turística del tram en qüestió.

Identificar, catalogar i diagnosticar el elements patrimonials dels altres trams del Camí de Sant Jaume que passen per la Demarcació de Lleida

Articular i validar la metodologia de treball “inter-trams”, (entre el tram promotor de la iniciativa, els altres trams de la mateixa demarcació i els trams de la resta de demarcacions catalanes) per contribuir a la sostenibilitat del model més enllà de la finalització de l’Operació.


Pressupost

2.950.632,31€ (amb iva)

El 50% de l’objecte d’aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Finançament

FEDER 1.232.742,96€

Diputació de Lleida 980.231,27€

Municipis implicats 737.658,08€


Municipis implicats

Comarques Municipis
Noguera Balaguer, Penelles, Castelló de Farfanya, Algerri, Ivars de Noguera, Bellcaire d’Urgell
Pla d’Urgell Barbens, Ivars d’Urgell, Linyola, Bellvís
Segrià Alfarràs
Urgell Tàrrega, Vilagrassa, Anglesola, Tornabous, Puigverd d’Agramunt, La Fuliola,

Resultats esperats

Millora de la competitivitat del sector turístic territorial

Model municipal de gestió del patrimoni amb actuacions de conservació definides i pressupostades amb criteris tècnic

Increment quantitatiu i qualitatiu del número de visitants que utilitzen el « camí de sant Jaume” com a producte turístic de descoberta del patrimoni cultural del territori

Consolidació d’un model público-privat de gestió del patrimoni cultural per a la seva conservació, protecció i promoció

Impuls de la figura de la dona en el mon rural, vinculat precisament al model turístic desenvolupat, molt basat en valors ètics i sostenibles tant en l’àmbit econòmic i mediambiental com en el social


Informació detallada del projecte

El territori objecte de l’operació s’emmarca dins de la marca turística Terres de Lleida, que engloba les comarques de La Noguera, el Segrià, l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i la Segarra.

L’àmbit territorial específic de la iniciativa el formen el conjunt de 18 municipis del tram del Camí de Sant Jaume entre Tàrrega i Alfarràs, amb una població de 52.578 habitats i una extensió de 578 km2, que conformen un territori amb trets distintius comuns i característics compartits amb la resta del territori vinculat a la marca, però, a la vegada, marcant ja contrastos de paisatge en la banda nord, que connecten aquest territori amb les valls i muntanyes prepirinenques.

Es tracta en general, d’un territori molt rural, poc modificat per la urbanització i la industria, que s’ha concentrat a les principals ciutats i pobles grans, com és el cas de Tàrrega i Balaguer. Aquest dos municipis concentren el 63% del total la població vinculada a l’àmbit d’actuació. La resta de municipis són majoritàriament municipis petits de menys de 2.000 habitants, exceptuant Linyola, Bellvís i Alfarràs, que s’apropen més als 3.000 habitants..


El Camí de Sant Jaume a Catalunya

Existeix la sensació que Catalunya s’ha mantingut al marge del moviment jacobeu i de la peregrinació a Santiago de Compostel·la, però la realitat és ben diferent. Històricament, el nostre és un país que, des del primer moment, connecta amb el fet jacobeu. El culte a Sant Jaume a Catalunya era molt freqüent des de l’inici de les peregrinacions. Una tradició molt estesa afirma que l’Apòstol va predicar a Barcelona, Lleida i Saragossa. En alguns d’aquests llocs encara es celebra el seu pas amb festes i tradicions populars específiques. A més, alguns dels primers pelegrins documentats eren catalans, com ara l’abat Cesari de Santa Cecília de Montserrat.

Catalunya, per la seva situació geogràfica, sempre ha estat porta d’entrada privilegiada de tots els corrents militars, ideològics i culturals provinents de més enllà del Pirineu. Si es mira des d’una lògica purament geogràfica, per Catalunya devia haver passat una de les branques europees més importants del Camí de Sant Jaume; en canvi, amb el pas del temps va quedar limitada a ser una ruta menor entre els camins que conduïen a Santiago de Compostel·la i, encara, fragmentada, ja que per terres catalanes passaren diversos itineraris que eren freqüentats de manera desigual pels pelegrins. O sia, que no es pot dir que hi hagués una única ruta a Catalunya sinó moltes, malgrat que algunes foren més transitades que d’altres.

Des del Pertús i Sant Pere de Rodes fins a Girona, Montserrat i Lleida, els camins de Sant Jaume travessen tot Catalunya en diferents ramals que porten a Saragossa i al vell camí francès, vers Jaca o Logronyo. Sigui a peu, en bicicleta o bé a cavall, el pelegrinatge fins a la tomba de l’apòstol a Sant Jaume de Galícia no només representa fer un camí espiritual i d’introspecció personal, sinó que suposa, alhora, el privilegi de poder gaudir de tota la riquesa natural, paisatgística i cultural que ofereix aquest “camí de camins” al seu pas per Catalunya.

L’Operació vol contribuir a posar en valor tota la riquesa patrimonial que ofereix el CAMÍ DE SANT JAUME al seu pas per Catalunya com a element de desenvolupament territorial d’un model de turisme ètic, sostenible, responsable i accessible, basat en l’acolliment i l’hospitalitat.

Aquest model de desenvolupament tindrà impactes econòmics, socials i ambientals en el territori objecte de l’Operació.

La justificació de l’impacte esperat, ve avalada per l’assoliment dels objectius operatius previstos en l’Operació (outputs); aquests, juntament amb la implementació de les accions de comunicació, difusió i construcció d’impacte previstes i els lliurables, facilitaran una sèrie de resultats i canvis en el model de desenvolupament territorial a curt i mitjà termini (outcomes) , que esdevindran els impactes esperats a llarg termini.

La següent figura mostra la justificació de l’impacte prevista en el territori objecte d’actuació un cop finalitzada l’Operació:

Cal destacar que la dimensió transformadora prevista es basa precisament en la innovació com a motor de transformació.

Això significa que la innovació no va vinculada únicament a la present Operació, sinó que el territori ha de poder aplicar aquesta innovació de forma permanent, a cadascun del reptes que des de el territori s’identifiquin.

La iniciativa pionera de col·laboració supramunicipal per a la creació i consolidació d’una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa, vol, precisament consolidar la capacitat d’innovació a nivell territorial, per tal d’assolir la dimensió transformadora prevista, tenint molt present durant tot el procés, els “entorns naturals de la societat” en definitiva els condicionants específics del territori.

Scroll to Top