Fons i Programes Europeus

En aquesta secció podeu consultar alguns dels projectes finançats amb fons FEDER o altres fonts de finançament europees, en compliment de la normativa de transparència i publicitat.

FEDER 2007-2013

Tram local de l’eix 1 del Programa Operatiu FEDER CATALUNYA 2007-2013 a la província de Lleida.

Els recursos de la política de cohesió pel període 2007- 2013 a Catalunya s’emmarquen principalment en els objectius comunitaris de Competitivitat regional i ocupació, als quals contribueixen el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons Social Europeu (FSE).

La despesa pública total prevista pel PO FEDER 2007- 2013 de Catalunya és de 1.398 milions d’euros per tot el període. D’aquests el FEDER cofinançarà 679 milions d’euros, que es distribuiran en un 51,6% per a actuacions de la Generalitat de Catalunya, un 24,5% per a actuacions dels ens locals i un 23,9% per a actuacions de l’Administració general de l’Estat.

El tram local del PO FEDER Catalunya 2007-2013, els beneficiaris del qual són els ens locals de Catalunya, es troba gestionat per la Direcció General d’Administració Local (DGAL) del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya d’acord amb el protocol de col·laboració signat a l’efecte amb el Departament d’Economia i Coneixement.

La DGAL, com a organisme intermedi executor (de segon nivell), és el responsable de la gestió, seguiment i control del tram local del FEDER en l’actual PO 2007- 2013. En aquest sentit gestiona part dels recursos del fons FEDER, en concret dels eixos 1, 2, 4 i 5, per un valor total de 166,2 MEUR, representant el 24% del total asignat a la Comunitat Autonoma.

El PO FEDER de Catalunya 2007-2013 s’articula al voltant de quatre eixos prioritaris, que es corresponen als objectius finals, i un eix d’assistència tècnica, a través dels quals es distribueixen els recursos provinents del FEDER:

Pel que fa l’EIX 1 “Competitivitat Regional i Ocupació”, esta destinat al finançament de les següents tipologies d’actuacions:

  • El suport a la transferència de tecnologia i a la millora de xarxes de cooperació, que comprèn la transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses (PIMES) i altres empreses i universitats, centres d’ensenyament postsecundari de tot tipus, autoritats regionals, centres d’investigació i enclavaments científics i tecnològics.
  • El suport a activitats emprenedores, que comprèn actuacions de suport a la inversió a empreses directament relacionades amb la recerca i la innovació.
  • L’impuls del creixement empresarial d’empreses locals amb projecció global i l’impuls de l’administració electrònica com a eix de l’atenció ciutadana, que comprèn els serveis electrònics en l’Administració pública, formació i inclusió.

Les característiques tecnològiques i transversals de les actuacions esmentades, requereixen que la gestió del cofinançament FEDER en aquest àmbit, sigui el màxim de proper als ens locals que en puguin ser beneficiaris tant pel que fa a la selecció d’actuacions, com a la seva posterior gestió. Al mateix temps però, cal una visió globalitzada que permeti valorar les actuacions en el seu conjunt i tenint en compte el seu abast supramunicipal i nacional.

Tot i que al territori català, gran part de la població es concentra en municipis de gran mida. Així, el 55,47% la població habita en municipis de mes de 50.000 habitants, però que solament ocupen el 2,94% del territori. A la demarcació de Lleida, es dona la situació contraria el 65,8% del territori, la habiten solament el 14,2% dels lleidatans en municipis de menys de 1000 habitants. Representem el 6% del total català en població i el 38% del territori. Totes aquestes disparitats, fan necessari aquest apropament al territori per part de la Diputació de Lleida

Per tot aixo, la Diputació de Lleida i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya han signat un conveni de col•laboració per gestionar conjuntament aquest eix 1 “Competitivitat Regional i Ocupació” del PO del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2007-2013 a la demarcació de Lleida, mitjançant la posada en marxa d’una Oficina de suport FEDER eix 1 de la Diputació de Lleida.

Per tal de donar suport als ens locals que desitgin participar en alguna de les convocatòries, des deL Patronat de Promocio Econòmica de la Diputacio de Lleida s’ha creat una Oficina d’Assitència Tècnica FEDER.

L’Oficina neix amb la voluntat de proporcionarà als ens locals l’assistència tècnica, econòmica i administrativa necessària per presentar les sol•licituds i executar i justificar els projectes finalment subvencionats.

Objectius establerts:

  • Informar als ens locals de la nostra demarcacio del programa operatiu FEDER Catalunya per al període 2007-2013, aixi de les seves corresponents convocatòries.
  • Incentivar la participació dels ens locals a les convocatòries de l’eix 1 del programa operatiu FEDER Catalunya per al període 2007-2013.
  • Donar suport als ens locals de la província de Lleida en la gestió dels projectes presentats, dins de l’eix 1, en totes les seves fases i controlar la correcta execució dels projectes cofinançats.
  • Formar als ens locals beneficiaris amb l’objectiu de garantir la correcta execució dels projectes.
  • Difondre els estudis realitzats per aprofundir en el coneixement de la situació socioeconòmica de la província de LLeida, analitzar les necessitats del territori i la seva idoneïtat amb els ens locals de la demarcació de Lleida

Pel que fa la part de control, i d’acord amb les directrius dels organismes intermedis per a la gestió i control de les actuacions cofinançades pel FEDER i FSE a España, la Diputació de Lleida, mitjançant el departament d’Intervnecio s’encarregarà de dur a terme les següents activitats de verificació i control de la subvencionabilitat de la despesa efectuada pels ens beneficiaris de dues maneres:

  • Mitjançant verificacions administratives de totes les sol•licituds de reemborsament que garanteixin la regularitat del 100% de la despesa declarada pels beneficiaris comprovant la realitat dels pagaments i la seva adequació a les condicions d’aprovació de l’ajuda.
  • Mitjançant verificacions sobre el terreny (in situ) d’operacions concretes seleccionades per un mètode de mostreig que garanteixi la seva representativitat. En aquestes verificacions es comprovarà l’execució física del projecte, els sistemes de control i seguiment del projecte existents, etc.
Desplaça cap amunt