IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energia).

En data 17 de juny de 2017, es va publicar al BOE, núm. 144, de 17 de juny de 2017, el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny, que regula la concessió directa de subvencions a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del “Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020”.

Aquestes subvencions estan gestionades per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energia).

En poden ser beneficiaris els municipis de menys de 20.000 habitants que executin projectes per assolir algun dels objectius assenyalats a la convocatòria.


El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió ordinària celebrada el dia 29 de desembre de 2017, va aprovar inicialment les “Normes reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a projectes singulars d’entitats locals de la demarcació de Lleida per afavorir el pas a una economia baixa en carboni”. L’acord definitiu es va a publicar al BOP, núm. 62, de 28 de març de 2018.

Segons l’art. 2 de les Normes reguladores, podran ser beneficiaris els Ens locals territorials de la demarcació de Lleida amb projectes seleccionats que hagin obtingut subvenció en la Convocatòria FEDER de l’IDAE.

L’article 3.3 de les Normes reguladores determinen que l’import dels ajuts concedits per la Diputació de Lleida, serà del 25% de la despesa elegible fixada en la Resolució aprovatòria del Director General de l’IDAE.


Sol·licituds rebudes

Ajuntaments: 46 ajuntaments / 56 projectes / Import total dels ajuts: 3.177.312,21€

Consells Comarcals: 4 consells comarcals / 4 projectes / Import total dels ajuts: 175.846,33€


Sol.licituds rebudes per tipología d’actuació

Segons les mesures establertes en el Reial Decret 616/2017, de 16 de juny

Total 60 projectes rebuts (Ajuntaments i Consells Comarcals)

51 corresponen a la mesura 6 “ Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior”

Fet que representa un 85% de les sol.licituds rebudes

5 corresponen a la mesura 11 Instalaciones para el uso térmico de la Biomasa

Fet que representa un 8,3% de les sol.licituds rebudes

3 corresponen a la mesura 1Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios municipals existentes

Fet que representa un 5% de les sol.licituds rebudes

1 correspon a la mesura 15 Instalaciones fotovoltáicas

Fet que representa un 1,7% de les sol.licituds rebudes


Objectiu de la convocatòria

Afavorir el pas cap a una economia baixa en carboni, facilitant el finançament de les inversions als municipis del territori.

Objectiu específic OE 431: Eficiència energètica en l’edificació i en la infraestructura i serveis públics

Objectiu específic OE 451: Mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores xarxa viària, transport ciclista i desenvolupament sistemes de subministrament d’energies netes

Objectiu específic OE 432: Augmentar l’ús de les energies renovables per a la producció d’electricitat i usos tèrmics en edificacions i infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a petita escala en punts propers al consum


Amb aquesta actuació, la Diputació de Lleida reforça la seva lluita contra el Canvi Climàtic, en la qual hi té dos clars referents:

El Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia

L’Agenda 2030 dels objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, els ODS.

Desplaça cap amunt