Informació del projecte – Ponent Actiu

Tornar | Lliurables


El territori objecte de l’operació correspon a les denominades Comarques de Ponent i engloba les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell , l’Urgell, el Segrià, la Noguera i la Segarra. El conjunt comprèn 148 municipis, amb una població de 218.801 habitats (sense comptar Lleida) i una extensió de 5384 km2.

 

La Diputació de Lleida, en els darrers anys ha estat treballant en la definició d’una estratègica turística de desenvolupament territorial de l’Àmbit territorial de Ponent, a partir del patrimoni cultural, el natural, paisatgístic, la gastronomia (trets distintius i autèntics del territori), que senti les bases d’una planificació a mig termini, d’un territori que està poc madur des del punt de vista turístic. El sector turístic es clau en l’economia de l’actual província es prioritza les actuacions en aquesta zona per tal potenciar encara més la importància del sector en el conjunt global de la demarcació i afavorir l’equilibri territorial. Aquesta planificació, tot i correspondre a zones geogràfiques diferents, contempla, una estratègia conjunta a nivell territorial.

PONENT ACTIU ha ser un dels projectes tractors que dinamitzin el territori, i que puguin dur a la pràctica els objectius estratègics i operatius esmentats anteriorment. D’aquest i de manera escalable, han de penjar accions específiques amb coherència unes amb les altres, donin sentit al projecte, i que, conjuntament amb iniciatives d’altres sectors econòmics, ajudin al creixement econòmic del territori, i a solucionar les mancances i problemàtiques que aquest té ( atur, despoblació, pèrdua de patrimoni, poca maduresa turística, etc..)

L’objectiu estratègic de la present operació és consolidar l’eix PONENT ACTIU com a destí turístic a partir de la posada en valor del seu patrimoni natural i cultural i mitjançant un model de gestió unificat, que permeti la creació de nous productes turístics sostenibles al territori, la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural i natural, així com dels municipis que els envolten.

En la línia dels aspectes clau identificats en l’estratègia territorial, Els objectius operatius a assolir durant l’execució de l’operació són els següents:

-Generació d’una marca turística pròpia per l’àmbit territorial del Ponent, d’on puguin penjar submarques territorials o temàtiques, i que reforci la marca turística de tota la demarcació de Lleida.

-Desenvolupar una Pla de Comunicació dels recursos i productes culturals, paisatgístics, turístics, ja existents, i els que s’han de crear, que els contempli dins de la mateixa marca.

-Definir, de manera conjunta amb els agents del territori les pautes i les accions per a la comercialització dels productes creats.

-Realitzar 33 accions de conservació del patrimoni cultural i dels nuclis antics dels municipis motor.

-Realitzar 32 accions de manteniment i millora dels espais naturals protegits existents al voltant dels municipis seleccionats.

Aquests objectius contribuiran de la següent manera en els següents aspectes clau de l’estratègia territorial i els seus objectius operatius:

Foment de la competitivitat

a.1. Promoure la diversificació de l’oferta turística. Creació de nous productes turístics específics amb els valors endògens del territori, fugint dels productes habituals que es poden trobar en altres indrets.

a.2. Desenvolupar la innovació en la indústria turística. Implementar un nou model de gestió turística a la demarcació de Lleida, que vetlli pel correcte desenvolupament dels productes creats, i la seva sostenibilitat en el temps. Ha de donar suport constant als municipis, que en el cas de Lleida són de petites dimensions, i sense recursos tècnics, en la bona implementació del projecte, i en la millora d’aquest. En altres àmbits territorials ( més urbans), segurament no és una mesura, innovadora, però en el cas de la demarcació de Lleida, és del tot imprescindible per a millorar la indústria turística. En aquest mateix sentit, en un territori poc madur turísticament, aquest model de gestió permetrà treballar conjuntament sector públic i sector privat, principalment dels petits municipis del territori, que fins ara, i majoritàriament, havien quedat marge.

a.3. Millorar les competències professionals. La implementació del projecte, permetrà la professionalització a curt termini, d’àmbits que fins ara, es realitzaven majoritàriament amb metodologies poc professionals dins de l’àmbit municipal, i sense connexió amb el territori. La comunicació dels municipis dels seus recursos, les visites guiades al territori, la recuperació d’espais patrimonials i naturals, la creació de nous recursos i productes, o la planificació turística, en són grans exemples, de pràctiques desenvolupades, que sense cap mena de dubte, es milloraran, i els resultats marcaran una evolució qualitativa.

a.4. Fomentar la prolongació de la temporada turística. L’àmbit territorial de Ponent, a diferència del Pirineu, no té una estacionalitat definida. Això ens permet poder treballar en una calendari de 12 mesos per a la planificació turística. En molts casos, anirà acompanyada del paisatge, ja que hi ha èpoques de l’any, que segons la seva coloració, per exemple, és un complement ideal de la nostra oferta.

a.5. Consolidar la base de coneixements socioeconòmics del turisme. El projecte permetrà conèixer de primera mà dades que fins ara solament contemplàvem en àmbits turístics i patrimonials consolidats, però que en l’àmbit rural no disposàvem de dades, més enllà d’algunes vinculades a pernoctacions o establiments turístics.

Promoció i consolidació del model de turisme sostenible, responsable i de qualitat

b.1. Utilització responsable dels recursos naturals. El projecte en aquesta fase, intervé sobretot en espais naturals, molts d’ells protegits. Es plantegen mesures de coneixement d’aquests entorns, la implementació d’un turisme respectuós amb el medi natural, creació d’infraestructura interpretativa i de guiatge,

b.2. Promoció, protecció i conservació del patrimoni natural i cultural. L’ADN del projecte incorpora aquestes premisses, en gran part, és la seva raó de ser. S’inclouen mesures i accions per a recuperació del patrimoni natural, cultural, la seva protecció, posada en valor, i difusió.

b.3. Impacte local, econòmic i social. Són 59 els municipis que en aquesta primera fase, participen més intensament del projecte. De manera específica, són ells, és a dir el món local qui pot rebre un impacte més important en la implementació del projecte, tant des del punt de vista econòmic, com social. Entenem que es generaran nous nínxols de mercats derivats del projecte, que s’assentaran les bases per a una nova consciència en la població local, per a la conservació i posada en valor del seu patrimoni i territori. Pretenem d’anar sumant prescriptors en el món local entorn del projecte.

b.6. Visibilitat internacional i accions conjuntes. L’operació dóna molta importància a la comunicació i difusió, que, amb la utilització, de noves tecnologies faciliten la visibilitat internacional dels resultats de l’operació. Aquesta visibilitat serà afavorida pel fet de definir una marca conjunta, que alhora és el reflex de la promoció d’accions conjuntes.

Maximització del potencial de les polítiques i instruments financers de la UE

L’operació contempla la tasca d’optimitzar els instruments disponibles a nivell europeu per tal de donar continuïtat a les inversions previstes i a les definides durant la pròpia operació.

PONENT ACTIU, a l’igual que l’estratègia territorial per a la Consolidació d’un Model de Turisme Sostenible i Competitiu a les Terres de Lleida, contribueix a l’assoliment de les prioritats transversals del PO FEDER Catalunya 2020:

Equilibri territorial: 139 municipis vinculats amb l’operació, d’un total de 6 comarques. Dins d’aquests, un total de 59 són objecte d’actuacions prioritàries.

Internacionalització. La generació d’una marca conjunta afavoreix la visibilitat de l’oferta turística del territori a nivell internacional.

Ocupació. El projecte en sí, generarà ocupació directa en l’execució del mateix, però a curt termini el productes creats, han de generar nous nínxols de mercat a l’entorn d’aquest. Aquest

objectiu serà promogut a través de les col·laboracions amb els diferents Grups d’Acció Local del territori i pretén impulsar desenvolupament de l’emprenedoria rural que pugui aprofitar els productes creats i alhora consolidar els productes i serveis turístics del territori.

Especialització intel·ligent. El sector turístic, dins de l’àmbit de les indústries culturals i basades en l’experiència està identificat com un dels àmbits estratègics de Catalunya en el marc de la RIS3 CAT. L’operació pretén impulsar aquesta especialització intel·ligent a través de les col·laboracions amb els agents del territori.

En resum, PONENT ACTIU s’estructura al voltant de quatre actuacions, que a continuació mostrem gràficament:

Desplaça cap amunt