AgroBioFood Ponent

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial

Impuls per a la transformació del model econòmic del territori en base a la millora de la capacitat de resiliència del sector agroalimentari

L’estratègia Europa 2020, aprovada l’any 2010 pel Consell d’Europa, ha significat un canvi d’enfocament de la política de cohesió europea, que, com a resposta a la greu crisi econòmica i financera del període en el qual es va conceptualitzar, va establir uns ambiciosos objectius per contribuir al fet que Europa sortís reforçada d’aquest entorn mitjançant l’impuls d’un model de creixement que assegurés la sostenibilitat futura.

En aquest nou marc de creixement, la recerca i la innovació han d’actuar com a motor per a la competitivitat empresarial i el creixement sostenible de l’economia europea, i per això la Comissió Europea va exigir que els estats i les regions elaboressin estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent que s’ajustessin al seu potencial d’innovació i que facilitessin la canalització dels fons de cohesió cap aquests àmbits. En el cas de Catalunya, la RIS3Cat es focalitza en set àmbits sectorials d’especialització i sis tecnologies facilitadores clau que han de facilitar a Catalunya la transició cap a un model econòmic més competitiu, sostenible i integrador, alineat amb la visió de l’estratègia Europa 2020.

Per tant, globalment el projecte s’emmarca en l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), i en concret en els àmbits sectorials de l’energia, la química i els recursos, i l’alimentació, en tant que proveïdor i beneficiari del model de bioeconomia circular sostenible i impuls de renovables.

Davant d’aquest nou paradigma la Diputació de Lleida va realitzar l’any 2015 una Estratègia per a l’adaptació de la RIS3Cat a la demarcació de Lleida, però d’ençà de l’adopció d’aquest marc estratègic a escala europea, la pressió dels reptes als quals s’afronta la societat europea ha anat incrementant, superant de llarg els vinculats a la crisi econòmica.

En l’actualitat, Europa, i el món es troben davant d’una situació sense precedents, en la qual coexisteixen multitud de reptes que requereixen desenvolupar tot un seguit de solucions que, alhora, han de contribuir a la prosperitat social i econòmica d’una població creixent.

Un dels principals reptes en l’àmbit mundial és aconseguir un model econòmic que sigui capaç de suplir la creixent demanda d’aliments, aigua, materials i energia, mentre contribueix a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, a reduir les emissions de gasos contaminants, a revertir el procés de pèrdua de biodiversitat i a assegurar el benestar de la població mundial.

Aquest model es coneix com a “economia verda” i porta implícit un procés de transformació de l’actual model fòssil-lineal-no renovable a un model orgànic-circular-renovable, basat en l’explotació sostenible del capital natural per a l’obtenció, no tan sols d’aliments de forma eficient i segura, sinó també de béns, serveis i energia de caràcter renovable, ja que han d’anar associats a un model de preservació i recuperació del mateix capital que els genera.

A nivell polític i institucional, s’ha anat configurant en els darrers anys un marc estratègic global que impulsa amb força aquest canvi de model. Els grans referents en aquest sentit són l’Acord de París el 2015  i l’adopció, el 2016, de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible amb els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

La Diputació de Lleida identifica aquest nou model d’economia verda i lliure de carboni com una oportunitat exògena per implementar un model de desenvolupament territorial sostenible, que doni resposta a gran part de les problemàtiques socioeconòmiques del territori, mentre contribueix a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Per això reformula el seu marc estratègic, ampliant la visió cap a les oportunitats del nou model i reforçant la contribució del territori a l’assoliment de les prioritats del PO FEDER Catalunya 2014-2020 i de la RIS3Cat.

Apostem pel canvi del model econòmic actual
al model de l’economia verda
Entitat Coordinadora:
Entitats sòcies: