Entitat Coordinadora i Entitats Sòcies

Entitat coordinadora

La Diputació de Lleida és la institució supramunicipal que treballa pel progrés i el benestar dels ciutadans mitjançant el desplegament de múltiples iniciatives que es porten a terme en col·laboració directa amb els ajuntaments, els consells comarcals, el Consell Generau d’Aran i la Generalitat; i a través d’inversions que arriben a tot el territori. La corporació és cabdal per exercir un municipalisme compromès amb les persones, la defensa del món local i la projecció internacional de les terres de Lleida.

L’acció de govern se centra en el desenvolupament de polítiques en favor del desenvolupament integral del territori i, amb especial atenció, els serveis i les accions que enforteixen la comunitat.

L’Institut d’Estudis Ilerdencs, el Patronat de Turisme, el Patronat de Promoció Econòmica, l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals i el Centre Europeu d’Empreses i Innovació són organismes creats per la Diputació.

La Diputació de Lleida, lidera i impulsa la promoció econòmica de les comarques de les terres de Lleida i assumeix la coordinació del PECT.

Entitat sòcia

El Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida va ser constituït per la Diputació de Lleida l’any 1997 com a un organisme autònom local, i té personalitat jurídica i patrimoni propis per al compliment de les seves finalitats. Va ser creat per donar suport a les polítiques públiques adreçades al desenvolupament econòmic de les terres de Lleida. Des de la seva creació, el Patronat ha treballat en xarxa amb altres entitats de promoció econòmica del territori, dinamitzant i creant projectes.

El Patronat executarà l’operació “ORE AgroBioood: Observatori de recursos endògens agroalimentaris i ambientals (feedstock push)” la qual vol esdevenir un nou organisme de referència al territori, ens generador de coneixement obert als usuaris i a la ciutadania. L’ORE ha d’escenificar el punt de partida del sector agroalimentari cap a una economia verda i sostenible, tot tenint en compte els serveis ecosistèmics i mediambientals del territori, no pas com a elements obstacle del desenvolupament sinó com a generadors d’aquests.

Entitat sòcia

Bell-lloc d’Urgell és un poble de la comarca del Pla d’Urgell, situat a l’extrem occidental de la Plana d’Urgell, a cavall entre la ciutat de Lleida i Mollerussa, els dos pols econòmics més importants de la província de Lleida.

El municipi amb més de 2.349 habitants té extensió de 34,90 Km2 i és eminentment agrícola. Va experimentar una gran revitalització en tots els aspectes, en bona part degut a la construcció del Canal Auxiliar d’Urgell o Subcanal ara fa uns cinquanta anys.

Per sobre de tot, Bell-lloc destaca per la seva ubicació estratègica per assolir els resultats esperats i donar resposta als reptes del PECT. Bell-lloc té una gran capacitat de posar en valor els seus recursos endògens i implicar als agents del territori per fer possible la captació de recursos exògens. Per això es pot considerar un pol d’atracció de talent fent de motor per donar resposta a la quàdruple hèlix dels agents del territori i obtenir la seva complicitat en el desenvolupament d’aquest PECT. A continuació es justifica l’interès de Bell-lloc per a que col·labori en aquest PECT detallant les actuacions prèvies que s’han dut al territori:

L’Àrea Promoció Econòmica del municipi de Bell-lloc d’Urgell des de la recepció de FONS FEDER (2009) per a la construcció i posada en funcionament de la Incubadora d’Empreses d’Innovació Agro-metal·lúrgica i fins l’actualitat és un servei supramunicipal essencial i estratègic pel territori, on:

 • Desenvolupa polítiques de promoció econòmica entre les que es destaquen suport a les iniciatives emprenedores i empresarials, viver d’empreses, polígon d’activitats econòmiques, formació empresarial-ocupacional-aturats/des, orientació laboral, etc. Anualment es beneficien +1.000 persones i es realitzen + 35 accions formatives, de sensibilització, jornades temàtiques (joves, dones, agràries, desenvolupament rural, etc.) a la Incubadora d’Empreses
 • És membre actiu de CREAMED, la xarxa de vivers d’empresa de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que és un programa de Cooperació Territorial de la Unió Europea SUDOE Interreg IV B mitjançant la Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal·lúrgica de Bell-lloc d’Urgell i també és membre de la Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores de Lleida.
 • Forma part de la Xarxa Catalunya Emprèn del Servei d’Emprenedoria del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya cofinançada pel Fons Social Europeu.
 • La Incubadora d’Empreses d’Innovació Agrometal.lúrgica, des de la seva posada en funcionament ha creat i allotjat un total 28 empreses. Actualment, en té instal·lades 9 que donen feina a 17 treballadors/es.

L’Ajuntament de Bell-lloc executarà l’operacióECOFood-HubLab: espai per a la innovació oberta i col·laborativa orientada a desenvolupar la resiliència del sector agroalimentari i la funcionalitat dels serveis ecosistèmics i mediambientals com a vector d’especialització”.

L’Ajuntament de Bell-lloc va esdevenir un dels agents clau a l’hora de definir i executar el procés desenvolupador del projecte Biolab.Ponent. A més, disposa d’un viver d’empreses molt dinàmic, la funcionalitat del qual s’ampliarà amb nous espais, dinàmiques participatives, recursos i serveis específicament dissenyats per desenvolupar els processos de la mateixa operació.

l PECT Green&Circular Ponent, i

Entitat sòcia

És l’entitat representativa del model associatiu cooperatiu que respon a les necessitats de les cooperatives agràries i ramaderes, dels seus socis (pagesos i ramaders) i dels ciutadans del món rural. Treballen per fixar població al territori, contribuir al desenvolupament del món rural i al sosteniment del medi ambient i propicien l’equilibri territorial.

És l’eix vertebrador de la vida comunitària a molts dels pobles de Catalunya, amb la secció agrària, la de serveis, de consum i la de crèdit, així com altres activitats complementàries.

Entre les seves funcions es destaca la seva tasca comunicativa, formativa, d’assessorament del sector agroalimentari i de promoció de producte cooperatiu així com desenvolupar projectes vinculats al desenvolupament rural amb un fort component d’innovació. Totes elles ideals per donar resposta al repte d’aquest  PECT AgroBioFood Ponent.

La Federació de Cooperatives Agràries executarà l’operació “Demanda AgroBioFood: Nous models productius i cadenes de valor per a l’adaptació a la demanda europea (market pull)”. La FCAC, com a ens aglutinador de cooperatives del territori, esdevé un agent estratègic per a la consecució d’aquest projecte, ja que una de les seves funcions naturals no és cap altra sinó la d’identificar les noves tendències de mercat i canalitzar les demandes provinents tant des de les cooperatives agràries com dels mercats europeus. A banda, disposa d’una àmplia experiència en desenvolupament de projectes socials i d’emprenedoria en el sector agrícola.

Entitat sòcia

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, la seva finalitat és contribuir a la modernització, a la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

L’IRTA ha promogut, des de la seva creació, l’establiment d’acords permanents de col·laboració amb altres institucions públiques que actuen en l’àmbit de la recerca i desenvolupament tecnològic a Catalunya. Aquesta política ha donat com a resultat l’existència, avui dia a Catalunya, d’una xarxa de centres consorciats (entre l’IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que pot definir-se com la d’un sistema cooperatiu d’R+D.
Les funcions de l’IRTA són:

 • Recerca i desenvolupament experimental (R+D). L’IRTA disposa d’una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del mateix Institut, d’Organismes autonòmics (CIRIT, etc.), d’Organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa H2020 de la UE i altres).
 • Transferència tecnològica. L’activitat científica de l’IRTA està inspirada per una visió d’aplicabilitat i valoració dels avenços i actua segons els mecanismes de transferència més indicats en cada cas.
 • Publicació dels resultats a través dels mitjans especialitzats de difusió científica, tècnico-científica o divulgatius.
 • Subministrament d’informació sobre l’avenç dels projectes d’R+D.
 • Contractes de cessió, de venda o convenis d’explotació de patents.

 

En aquest procés de transferència tecnològica l’IRTA dona resposta al repte que es planteja en aquest PECT per a la creació d’espais on compartir coneixements sobre les noves tendències globals i tecnològiques en el sector agroalimentari.

L’IRTA executarà l’operació “Plan Health Innovation Hub: Creació d’un Innovation Hub en sanitat vegetal per a la sostenibilitat i resiliència del sector agroalimentari”, la qual busca crear un nou ens que vol esdevenir referent en el seu àmbit en la zona del Mediterrani. L’IRTA és un soci clau en el desenvolupament d’aquest projecte, en tant que representant de la recerca i innovació agroalimentària en el nostre territori, amb un alt reconeixement a nivell europeu i mundial.

Entitat sòcia

És la xarxa dels Grups d’Acció Local de Catalunya (d’ara endavant GAL), que són aprovats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavantDARP) pel desplegament dels Programes de Desenvolupament Rural de Catalunya (d’ara endavantPDR).

Té, entre altres finalitats, la de promoure i fomentar actuacions i projectes que facilitin el desenvolupament integral del medi rural, en especial, les que potenciïn les economies i produccions locals amb incidència en la valorització i recuperació dels recursos naturals, culturals i patrimonials (sector agroalimentari; artesania; turisme rural, natural i cultural; comerç; petites i mitjanes empreses; emprenedoria; serveis a la comunitat, entre altres); les que generin ocupació qualificada i contribueixin a la inserció laboral i a la millora de la formació professional; i les que contribueixin al retorn i l’arrelament dels i les joves al medi rural i permetin establir un marc idoni pel seu desenvolupament educatiu, laboral, residencial i de qualitat de vida.

En aquest sentit l’ARCA permet donar resposta als reptes del PECT AgroBioFood Ponent incidint en la participació dels agents de la quàdruple hèlix del territori per assolir els resultats esperats. ARCA executarà l’operació “Espais Test AgroBioFood: Infraestructura singular de validació d’innovacions vinculades a la millora de la resiliència del sector agroalimentari”.

Aquesta no és la primera experiència en Espais Test per part d’ARCA, ja que de fet és l’entitat impulsora dels mateixos a nivell nacional, gràcies al suport rebut pel Grup Operatiu Red de Espacios Test Agroforestales (RETA). Gràcies al recolzament de la Red Rural Nacional del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en relació amb l’Associació Europea per la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-Agri) i amb finançament FEADER, s’ha creat el Grup Operatiu RETA on hi col·laboren entitats catalanes i extremenyes.

ARCA compta també amb l’experiència prèvia en la realització d’Espais Test en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT 2016) BCN Smart Rural, cofinançat amb fons FEDER, i a través del qual s’ha aconseguit un alt impacte en el sector.

Entitat sòcia

La Comunitat de Regants del Canal d’Urgell abasta una superfície regada de 70.000 hectàrees en 5 comarques, i té un doble objectiu:

 • La modernització del reg a través de nous sistemes de pressurització per degoteig o aspersió. La planificació i gestió dels regs de futur en l’àmbit de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, atès la proposta de modernització que s’hi planteja, té el repte d’eco-innovar incorporant com a referència conceptes estratègics de la bioeconomia circular sostenible: infraestructura verda i serveis ecosistèmics. El projecte de modernització de tota la zona regable dels Canals d’Urgell permetrà la implantació de nous cultius i la introducció de noves indústries agroalimentàries gràcies a l’aposta en innovació, aconseguint una major rendibilitat de les finques pensant en l’adaptació a les demandes futures del sector agroalimentari.
 • Potenciar al llarg dels canals tota la infraestructura verda que és una xarxa estratègicament planificada de zones naturals i seminaturals i altres elements ambientals, dissenyada i gestionada per proporcionar un ampli ventall de serveis ecosistèmics i protegir la biodiversitat, tant en els espais rurals com urbans. Alhora és un actiu en l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, especialment a través de la regulació hídrica.

 

En aquest sentit l’entitat busca donar resposta als reptes d’aquest PECT oferint solucions innovadores a les demandes dels agents de la quàdruple hèlix del territori maximitzant els serveis ecosistèmics i creant una infraestructura verda amb l’operació que es durà a terme. La Comunitat de Regants del Canal d’Urgell executarà l’operació “Regadiu Ecosistèmic: projecte pilot per a la creació d’una infraestructura ecològica vinculada a la modernització dels Canals d’Urgell”. 

La CGRCU és una de les comunitats de regants pioneres en el territori de Ponent, proporcionant servei a diferents termes municipals de les comarques de l’Urgell, el Pla d’Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues, conformant un total de 70.000 ha de cultius. A més, està actualment involucrada en un projecte de modernització que afectarà l’any 2020 entre 10.000 i 12.000 ha de cultius. El projecte, cofinançat amb fons europeus, presenta també el repte d’eco-innovar incorporant com a referència conceptes estratègics de la bioeconomia circular sostenible: infraestructura verda i serveis ecosistèmics. 

Un repte que el mateix PECT busca co-definir i implantar de forma exitosa com a referent en el territori.