PECT “El bosc, primer recurs de l’economia verda”


Web: http://pectbosc.cat/ca/

Contacte: pectbosc@diputaciolleida.cat


 

Objectiu

Impulsar el procés de transició cap al model de bioeconomia en el territori a partir del bosc com a recurs essencial; promoure la innovació, la competitivitat (creixement econòmic), el reequilibri territorial (llocs de treball en zones rurals) i l’adaptació al canvi climàtic en els diferents estadis de la cadena de valor forestal, en el marc conceptual de l’economia circular.

Objectius específics

 • Desenvolupar eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal.
 • Optimitzar els aprofitaments forestals en terrenys abandonats de difícil accés mitjançant mètodes innovadors de mecanització.
 • Fomentar les innovacions de producte i de procés en indústries de 1a i 2a transformació de la fusta (Ex. Fusta contralaminada).
 • Establir biorefineries lignocel•lulòsiques en cascada, a partir de fusta de baix preu i de subproductes fusters industrials, per produir productes d’alt valor afegit.
 • Innovaren la producció sostenible de productes forestals no fusters d’alt valor afegit com la tòfona negra.
 • Promoure la comercialització i consolidació dels nous productes al mercat.
 • Formar i capacitaren els diferents estadis de la cadena de valor.
 • Optimitzar el balanç de carboni al conjunt de la cadena de valor.
 • Implicar la propietat forestal pública i privada i a la industria de transformació en la millora i re-valorització del sector.

El PECT està format per les següents operacions, a banda de la de coordinació, que tenen els següents objectius:

IMBIOFUST: Impuls i realització d’una planta pilot de biorefineria a partir de fusta de baix preu i els seus subproductes

INNOVATRUF: Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS: Eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent

VALORITZACIÓ DE LA FUSTA: Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient


Pressupost

Import elegible del projecte: 3.005.920,55 €

El 50% de l’objecte d’aquest projecte (1.502.960,28 euros) està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.

Cofinançament

Beneficiari Operació Import elegible Subvenció FEDER Subvenció Diputació de Lleida Recursos propis
Universitat de Lleida Imbiofust 884.992,45 € 442.496,23 €

100.000,00 €

342.496,22 €
Universitat de Lleida Innovatruf 339.831,00 € 169.915,50 €

101.985,00 €

67.930,50 €
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Millores en la planificació i mobilització dels recursos forestals de muntanya 826.500,00 € 413.250,00 €

361.000,00 €

52.250,00 €
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya Valorització de la fusta 699.097,11 € 349.548,55 €

174.774,28 €

174.774,28 €
Diputació de Lleida Coordinació

255.500,00 €

127.750,00 €   127.750,00 €
Total despeses operacions  

3.005.920,56 €

1.502.960,28 €

737.759,28 €

765.201,00 €

 • FEDER (1.502.960,28 euros)
 • Diputació de Lleida (737.759,28 euros)
 • Recursos propis de les entitats beneficiàries (765.201,00 euros)

Territoris implicats

La província de Lleida té una superfície de 12.168,40 km2, dels quals 7.805 km2 son superfície forestal. Aquesta està distribuïda per totes les comarques, excepte el Pla d’Urgell que no té bosc. Així doncs, l’àmbit d’aplicació del PECT serà el corresponent a les comarques de l’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès, la Segarra, l’Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues; les quals tenen una superfície total de 11.863,20 km2.


Resultats esperats

 • Creació d’una planta pilot d’una biorefineria lignocel·lulòsica que procedirà a separar les diferents fraccions de productes químics presents en la biomassa forestal, avui un producte de baix valor amb un mercat local, per transformar-lo en input de la biorefineria, que fabricarà productes d’alt valor afegit per a la indústria química avançada, amb un mercat global.
 • La innovació del procés productiu dels boscos productors de tòfona i la implantació i la gestió de les plantacions tofoneres a partir d’estudis de camp per la millora de la competitivitat del sector productiu tofoner lleidatà.
 • Incrementar la mobilització forestal i la superfície gestionada en la regió objecte de l’estudi mitjançant la innovació i millora de les eines de planificació i gestió de la informació, l’increment de la superfície planificada i la innovació i conseqüent millora de rendiment dels mètodes d’aprofitament forestal en zones d’alts pendents o avui dia la gestió no és viable (per limitacions mecàniques i/o econòmiques).
 • La valorització de la fusta del Pirineu de Lleida mitjançant la fabricació de productes de qualitat suficient per esser utilitzada en solucions constructives sostenibles. Desenvolupar i consolidar la tecnologia de la fabricació de fusta contralaminada (CLT), per l’alt valor afegit que representa a la vegada pels propis industrials, i perquè ajuda a dinamitzar la gestió forestal sostenible dels boscos privats i públics de Catalunya.

Informació detallada del projecte

La Diputació de Lleida és l’entitat representant i coordina les quatre operacions d’aquest PECT:

 1. La Universitat de Lleida executa l’operació IMBIOFUST per a l’Impuls i la realització d’una planta pilot de biorefineria a partir de fusta de baix preu i els seus subproductes.

La biorefineria és una activitat emergent, que avui no apareix en la cadena de valor, però que pot suposar una transformació radical del sector, ja que permetrà passar d’ un producte de baix valor, la biomassa forestal, amb un mercat local, a l’input de la biorefineria que fabricarà productes d’alt valor afegit per a la indústria química avançada, amb un mercat global.

 1. La Universitat de Lleida executa l’operació INNOVATRUF per a l’Impuls de la producció de tòfones a partir de la innovació en la gestió silvícola dels boscos i en la implantació i gestió d’arbres inoculats.

Per la seva banda INNOVATRUF implica el pas d’una activitat secundària de recol·lecció de fongs, a la enginyeria de procés i de producte per obtenir tòfona negra i d’estiu, productes d’alt valor de mercat que compten amb una alta demanda i una escassa oferta als mercats globals.

 1. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya executa l’operació PLANIFICACIÓ I MOBILITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS per a l’obtenció d’eines avançades de planificació i suport a la gestió forestal i innovacions en mecanització de zones de pendent.

Per mitjà de l’operació de planificació i mobilització, actuem sobre el primer element de la cadena, el recurs forestal. Innovant els instruments de planificació i gestió, contribuïm a mobilitzar la part que actualment no s’aprofita del recurs forestal, que avui, a Catalunya, està al voltant del 70% del seu potencial, és a dir només se n’aprofita el 30%, com es pot veure en el quadre Valor de la fusta de Catalunya en diferents fases.

 1. El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya executa l’operació VALORITZACIÓ DE LA FUSTA per a l’impuls d’Innovacions tecnològiques en el desenvolupament de la fusta contralaminada (CLT) amb espècies locals i foment de l’ús de la fusta com a solució constructiva energèticament eficient.

La operació de valorització, està orientada a innovar i crear valor afegit en la primera i segona transformació, desenvolupant el coneixement i les tecnologies necessàries per a la utilització de la fusta del país com a fusta estructural per a la construcció, que avui té una dimensió econòmica molt reduïda (10,9 M€), però que té un potencial molt gran amb l’auge de la construcció sostenible i energèticament eficient.

Més informació a la web del PECT on es pot descarregar la memòria a l’apartat de l’operació de coordinació.

(codi de l’operació de coordinació: GO03-003402)

(codi del PECT “El bosc, primer recurs de l’economia verda”: 001-P-000864)

Desplaça cap amunt