Fortaleses i oportunitats endògenes de l’àmbit del PECT

L’any 2018 la UE va revisar l’Estratègia de Bioeconomia. Concretament ha establert el repte d’impulsar una bioeconomia sostenible per Europa: enfortint la connexió entre l’economia, la societat i el medi ambient, que abasta diferents reptes vinculats des del canvi climàtic i el desenvolupament rural, fins als recursos sostenibles i la biodiversitat. En aquesta línia per als pròxims anys la Comissió preveu impulsar:

  • Incrementar i reforçar els sectors de base biològica.
  • Implementar ràpidament la bioeconomia en tota Europa.
  • Protegir els ecosistemes i entendre les limitacions ecològiques de la bioeconomia.

En aquesta línia, tant la UE com diversos informes de referència, han identificat els territoris rurals com a dipositaris d’una gran oportunitat d’aportar no només aliments de forma eficient i segura, sinó també de béns, serveis i energia de caràcter renovable, en tant que són gestors del capital natural en què es basa el nou model assenyalat com a repte.

Entre les oportunitats i fortaleses del territori objecte d’aquest PECT destaca la potencialitat de l’impuls d’energies renovables. En aquest sentit, l’ICAEN ha realitzat un Estudi de prospectiva energètica de Catalunya 2050 –PROENCAT 2050- on avalua les potencialitats de generació d’energia solar, tant a terra com en sostre. El resultat mostra com l’àmbit de Ponent correspon a les comarques de Catalunya amb major potencialitat de generació d’energia solar, degut principalment a les millors condicions del territori, especialment per la intensitat d’irradiació global diària, però també per l’altitud, les orientacions i l’aptitud dels usos del sòl. Concretament pel conjunt de l’àmbit de ponent, el potencial de generació d’energia solar es situa en 8.705,4 MW, el que representa un 31,6 % del total previst per a tot Catalunya (27.523 MW).

Altres factors considerats fortaleses per tal d’implementar una evolució del model de desenvolupament vers la bioeconomia circular i sostenible són les condicions climatològiques idònies per a una gran varietat de cultius, la base agrícola territorial que propicia una alta capacitat i estructura productiva, i la disponibilitat de recursos hídrics.

Potencial de generació d’energia solar fotovoltaica de les comarques de l’àmbit del PECT

ComarcaPotencial de generació d’energia solar (MW)
Garrigues631,7
Noguera2.799,5
Pla d’Urgell59,6
Urgell1.500,5
Segarra2.276,5
Segrià1.437,6
Total8.705,4
Font: ICAEN

Esquerra: Irradiació global diària, mitjana anual (MJ/m2); dreta: Distribució comarcal del potencial de la tecnologia fotovoltaica, en potència nominal (MW)

Un aspecte important de la bioeconomia circular és la capacitat de reincorporar i reaprofitar els materials, especialment de base orgànica, com a inputs dels sistemes de producció locals. En aquesta línia l’àmbit del projecte genera actualment uns excedents de materials orgànics, de dejeccions ramaderes, de restes vegetals, etc. que poden constituir base per a nous processos de producció en activitats locals, del sector agroindustrial, de generació de bioenergia, de biomaterials, d’extracció de productes (cel·lulosa…,) per a altres usos industrials, etc. A tall d’exemple, les acciones realitzades en el marc de la iniciativa Biolab.Ponent han permès estimar, només a la comarca del Segrià, un potencial de producció de prop d’1.000.000 t/any de matèria orgànica seca procedent de residus agroramaders susceptible de ser valorada en forma de materials, nutrients i energia, que alhora poden contribuir a millorar l’eficiència i competitivitat de la producció alimentària a través de processos d’economia circular. Aquesta dada permet intuir de manera clara el potencial del global del territori en l’àmbit de la producció de bio-materials, bio-carburants i bio-energia, a través de noves cadenes de valor local generadores d’ocupació sense afectar a la producció agroramadera existent, ans al contrari, contribuint a la millora de la seva productivitat a través d’un ús més eficient dels recursos.

Finalment el territori disposa de certs centres de recerca, coneixement i innovació per tal de propiciar el desenvolupament econòmic associat al repte, tanmateix, requereixen suport públicoprivat per ampliar capacitats i redirigir els treballs vers la consecució del model.

_