{:ac}PREMI CESBA PER A BARRIS SOSTENIBLES 2019{:}{:es}PREMIO CESBA PARA BARRIOS SOSTENIBLES 2019{:}

{:ac}Aquest premi s’emmarca dins del projecte europeu CESBA-MED, en el qual la Generalitat de Catalunya hi participa com a soci responsable de la capitalització. Aquest  projecte té per objectiu principal la creació d’un sistema d’avaluació de la sostenibilitat de barris i àrees urbanes i està finançat  a través del fons FEDER de cooperació interterritorial de la Unió Europea a través del Programa Interreg Mediterrània.

La finalitat d’aquest premi és difondre i capitalitzar les eines i metodologies desenvolupades per aquest projecte per avaluar i qualificar la sostenibilitat d’àrees urbanes. Poden presentar les seves candidatures totes les àrees urbanes (ciutats, districtes, barris, etc) del territori europeu (siguin o no membres de la UE) que compleixin, com a mínim, 3 dels següents requisits:

– Els límits són carrers, elements naturals i límits legals

– Superfície d’ entre 40.000 m2 i 160.000 m2

– Àrea que pugui ser creuada a peu en 10-15 minuts

– Agrupació d’entre 5 i 15 edificis

– Entre 200 i 1.500 habitants

El procediment de participació és el següent

– Omplir  el formulari d’inscripció que trobareu al següent enllaç: https://www.cesba.eu/neighborhood-award.

– Rebreu un correu electrònic amb un enllaç a un formulari en línia de presentació de candidatura i descripció de l’àrea urbana. Un completat amb èxit aquest procediment, rebreu per correu electrònic la guia del càlcul dels indicadors i la plantilla on haureu d’introduir els vostres resultats del càlcul. A més, també haureu de presentar els següents materials:

o   Plànol de la superfície de l’àrea urbana, a escala  1:1000 i 1:10.000 (tamany: A4; qualitat: mínim 300dpi; format: pdf, jpg o png)

o   4 imatges o renders de l’àrea urbana (tamany: A5; qualitat: mínim 300dpi; format: pdf, jpg o png)

o   Càlcul dels KPIs (amb la plantilla proporcionada)

o   Imatges i gràfics lliures de drets per poder ser publicats

–  La plantilla amb els resultats, juntament amb les imatges i el plànol de superfície s’han d’enviar, per correu electrònic, a la següent adreça: office@CESBA.eu. El termini d’enviament finalitza el dia 17 de febrer de 2018, d’acord amb les bases del premi.

– Al llarg del període de preparació de la vostra candidatura disposareu de suport tècnic per part del projecte.

Podeu trobar les bases i la documentació del Premi a la web del departament de territori Departament de Territori i Sostenibilitat,i també a la web de CESBA https://www.cesba.eu/neighborhood-award.

En cas de dubte, podeu contactar amb la Unitat d’Avaluació i Seguiment de Projectes Europeus del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya al telèfon 93 228 72 94 o per correu electrònic a programeseuropeus@gencat.cat.{:}{:es}Este premio se enmarca en el proyecto europeo CESBA-MED, en el que la Generalitat de Catalunya participa como socio responsable de la capitalización. Dicho proyecto tiene como objetivo principal la creación de un sistema de evaluación de la sostenibilidad de barrios y áreas urbanas, y está financiado mediante el fondo FEDER de cooperación interterritorial de la Unión Europea, a través del Programa Interreg MED.

La finalidad del premio es difundir y capitalizar las herramientas y metodologías desarrolladas por este proyecto para evaluar y calificar la sostenibilidad de áreas urbanas. Pueden presentar sus candidaturas todas las áreas urbanas (ciudades, distritos, barrios, etc.) del territorio europeo (sean o no miembros de la UE) que cumplan, como mínimo, 3 de los siguientes requisitos:

– Los límites son calles, elementos naturales y límites legales

– Superficie de entre 40.000 m2 y 160.000 m2

– El área se debe poder cruzar a pie en 10-15 minutos

– Agrupación de entre 5 y 15 edificios

– Agrupación de entre 200 y 1.500 habitantes

El procedimiento de participación es el siguiente

– Cumplimentar el formulario de inscripción que encontrará en el siguiente enlace: https://www.cesba.eu/neighborhood-award.

– Recibirá un correo electrónico con un enlace a un formulario en línea de presentación de candidatura y descripción del área urbana. Una vez completado con éxito este procedimiento, recibirá por correo electrónico la guía del cálculo de los indicadores y la plantilla donde deberá introducir sus resultados del cálculo. Además, también deberá presentar los siguientes materiales:

o   Plano de la superficie del área urbana, a escala 1:1000 y 1:10.000 (tamaño: A4; calidad: mínimo 300 dpi; formato: pdf, jpg o png)

o   4 imágenes o renders del área urbana (tamaño: A5; calidad: mínimo 300 dpi; formato: pdf, jpg o png)

o  Cálculo de los KPI (con la plantilla proporcionada)

o   Imágenes y gráficos libres de derechos para que se puedan publicar

–  La plantilla con los resultados, junto con las imágenes y el plano de superficie, se deben enviar por correo electrónico a la siguiente dirección: office@CESBA.eu. El plazo de envío finaliza el día 17 de febrero de 2018, de acuerdo con las bases del premio.

– A lo largo del periodo de preparación de su candidatura, dispondrá de apoyo técnico por parte del proyecto.

Puede encontrar las bases y la documentación del premio en la web del Departamento de Territorio Departament de Territori i Sostenibilitat, y también en la web de CESBA https://www.cesba.eu/neighborhood-award.

En caso de duda, puede contactar con la Unidad de Evaluación y Seguimiento de Proyectos Europeos del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, llamando al teléfono 93 228 72 94 o por correo electrónico en programeseuropeus@gencat.cat{:}

Scroll to Top