Ajuts i Subvencions

 

 

Subvencions a Empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

L’objecte d’aquestes bases és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida amb els empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida, als efectes d’ incentivar la seva participació en fires i salons d’àmbit internacional, ja sigui de forma virtual o presencial, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial.

2023 Convocatòria

2023 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

Us facilitem l’enllaç on trobareu la informació del tràmit i els documents a presentar.

Per a la presentació de la sol·licitud, us indiquem el tràmit Subvenció a empreses per a l’assistència a fires i salons d’àmbit internacional – Anualitat 2023 que trobareu en el catàleg de tràmits de la seu electrònica.

2022 Convocatòria

2022 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d'àmbit internacional

FIRES 2022 INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA

Juntament amb la sol·licitud, caldrà presentar la declaració responsable del compliment d’obligacions.

 1. Convocatòria
 2. Bases reguladores
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Fires 2022
 4. Calendari Fires Internacionals 2022
 5. Declaració responsable compliment obligacions
 6. Alta de tercers
2022 Resolució Convocatòria

2022 Resolució Convocatòria. Justificació de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP número 7, d’11 de gener de 2023 s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional. Anualitat 2022.

 1. Edicte BOP Resolució Fires 2022 (30/12/2022)
 2. Modelatge justificació:
2021 Convocatòria

2021 Convocatòria subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP num. 186, de 24 de setembre de 2021, s’ha publicat la convocatòria de subvencions a empreses que han participat o participaran en fires i salons d’àmbit internacional durant l’any 2021, amb un màxim de 2 sol·licituds per empresa.

La dotació d’aquest procés de selecció és de 80.000€, amb un import de subvenció de fins a 2000€ per sol·licitud.

La convocatòria d’aquest procés romandrà oberta fins al dijous, 14 d’octubre de 2021.

 1. Convocatòria subvencions Fires Internacionals 2021
 2. Bases reguladores subvencions Fires Internacionals 2021
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Fires Internacionals 2021
 4. Calendari Fires internacionals 2021
 5. Alta de tercers
 6. Resum convocatòria

2021 Resolució Convocatòria

2021 Resolució Convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional

• En el BOP 104, de 31 de maig de 2022 s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional. Anualitat 2021.

 1. Edicte BOP Resolució Fires 2021 (31/05/2022)
 2. Modelatge justificació:

Ajuts directes

L’objecte d’aquests ajuts és la concessió, per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, de subvencions de forma directa per a activitats relacionades amb el desenvolupament econòmic en la demarcació de Lleida.

Més informació

1. Tramitació de les subvencions directes

A – Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Bases reguladores de les subvencionsde la Diputació de Lleida i els seus organismos autònoms (publicades BOP 19-8-2022)

B- Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts econòmics directes:

  1. Per formular la demanda.
   1. Formulari de la petició (2024)
   2. Alta Tercers per a entitats privades
   3. Declaració responsable compliment obligacions (2024)
  2. Per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció de les administracions públiques.
   1. Compte justificatiu per a les subvencions
   2. Declaració responsable compliment obligacions (2024)
   3. Declaració responsable sobre publicitat (2024)
   4. Declaració en aplicació de la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2024)
   5. Certificat de l’expedient administratiu de contractació. Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 39.999,99 € (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles, i 14.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments.
   6. Càlcul d’interessos de demora en cas de reintegrament de l’ajut
  3. Per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció de les entitats privades.
   1. Compte justificatiu per a les subvencions
   2. Declaració responsable compliment obligacions (2024)
   3. Declaració responsable sobre publicitat (2024)
   4. Declaració en aplicació de la llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència (2024) 
   5. Declaració de l’expedient administratiu de contractació. Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 39.999,99 € (IVA exclòs) per obres o adquisicions de béns immobles, i 14.999,99 € (IVA exclòs) per a serveis i subministraments.
   6.  Càlcul d’interessos de demora en cas de reintegrament de l’ajut
   7. Declaració de les retribucions dels òrgans de direcció o d’administració (2024). Només és obligatori en els supòsits d’ajuts concedits de persones jurídiques superiors a 10.000€ en aplicació de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
   8. Declaració responsable autenticitat del documents presentats . Aquesta declaració responsable sobre l´autenticitat dels documents presentats és d’obligada presentació per als ajuts d´import superior a 18.000 € per a despesa corrent o de 50.000,00 € per a despesa per a inversions.
 

C.- Modelatge administratiu per justificar les accions de difusió i publicitat de la col·laboració de la Diputació en les actuacions subvencionades:

Declaració responsable sobre publicitat
Guia de comunicació per als beneficiaris dels ajuts de la Diputació de Lleida (PDF)


Pla estratègic de subvencions

Per tal de donar compliment a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació elabora  el seu Pla estratègic de subvencions.

Any 2024 - Pla estratègic de subvencions

Any 2023 - Pla estratègic de subvencions

Any 2022 - Pla estratègic de subvencions

Any 2019 - Pla estratègic de subvencions


Subvencions per a la redacció de plans de Dinamització Econòmica als Ajuntaments de la demarcació de Lleida 2019

L’objectiu d’aquesta convocatòria de Plans de Dinamització Econòmica, es donar suport als municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació provincial de Lleida, que vulguin redactar un Pla de Dinamització Econòmica, per dotar-los d’un model econòmic competitiu i unes línies d’actuació amb mesures concretes, dins del seu àmbit territorial.

Més informació

2019: Convocatòria subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida.

En el BOP núm. 162, de 21 d’agost de 2020, s’ha publicat l’acord de resolució de la convocatòria de subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida Anualitat 2019

 1. Edicte resolució convocatòria Plans de Dinamització Econòmica
 2. Modelatge justificació: Compte justificactiu simplificat
 3. Declaració responsable publicitat

2019: Convocatòria subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida.

En el BOP núm. 202, de 18 d’octubre de 2019, s’ha publicat la convocatòria de concessions de subvencions per a la redacció de Plans de Dinamització Econòmica als ajuntaments de la demarcació de Lleida, de menys de 20.000 habitants.

La dotació d’aquest procés de selecció és de 60.000€ i romandrà oberta fins dijous, 7 de novembre de 2019. (20 dies naturals endemà publicació BOP)

 1. Convocatòria
 2. Bases reguladores
 3. Modelatge sol·licitud subvencions Plans Dinamització Econòmica
 4. Model Canvas actuació
 5. Alta de tercers


Subvencions a Ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel clima i l'Energia. Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

L’objecte d’aquestes normes és regular el procediment per a la concessió directa d’ajuts als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), per a la seva presentació a l’Oficina del Pacte de la Unió Europea.

Més informació

El BOP núm.89 de 9 de maig de 2019 s’han publicat les normes reguladores del procediment de concessió de subvencions directes a ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima i l’energia. Redacció del pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC)

 1. Anunci BOP publicació Normes reguladores
 2. Modelatge sol·licitud

Desplaça cap amunt