Transparència

La transparència és un dels eixos claus en el canvi de cultura que estableix noves maneres de relació entre l’Administració i la ciutadania.

A més de la informació que es pot trobar, els ciutadans també tenen dret a sol·licitar la informació pública que considerin del seu interès (dret d’accés a la informació pública)

La Llei 19/2014, de 28 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, es proposa, entre els seus objectius, recuperar i incrementar la confiança dels ciutadans envers la gestió pública i la política, facilitar i promoure el retiment de comptes. I, finalment, garantir l’ètica dels gestors públics i els governants.


Pla estratègic subvencions Patronat

Per tal de donar compliment a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació elabora  el seu Pla estratègic de subvencions.


Convenis

En compliment de l’article 14.2.c de la Llei 19/2014, el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, fa públics els convenis signats amb diferents entitats.


Subvencions

En compliment de l’article 15.1, apartats a i b, de la Llei 19/2014, es fan públiques les subvencions concedides pel Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.


Desplaça cap amunt