Política de Privacitat

De conformitat amb el que s’estableix en l’Article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), i en l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, d’ara endavant LOPD-*GDD, es facilita als usuaris la següent informació:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

TITULAR: Diputació de Lleida
CIF: P-2500000A
DOMICILI SOCIAL Carrer del Carme, 26, 25007, Lleida
TELÈFON 973 24 92 00
CORREU ELECTRÓNIC diputacio@diputaciolleida.cat
DPD dpd@diputaciolleida.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals i quina és la base de legitimació que ho sustenta?

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin són necessaris per a identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular (en l’actualitat deu l’interessat).

Aquesta informació serà tractada de manera lleial, licita i transparent en relació amb l’interessat.

D’altra banda, les dades personals seran recollits per a finalitats determinades explícites i legítimes i no seran tractades ulteriors de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequats, pertinents i senar excessius en relació als fins corresponents per a cada cas, i seran actualitzats cada viatge que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política perquè pugui prestar el consentiment exprés, precís i indubtable per al tractament de les seves dades, d’acord amb els següents aspectes.

Les finalitats que es duen a terme per a cadascun dels tractaments són recollides en les clàusules informatives incorporades en cadascun dels procediments que es capten les dades (formularis web, formularis en paper, panells i notes informatives).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractats amb l’exclusiva finalitat de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per usuari, especificades al costat de l’opció, servei, formulari o sistema de presa de dades que la titular ocupació.

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, la Diputació de Lleida obté el seu consentiment exprés i indubtable del seu titular mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

Encara que això, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament que s’empari la Diputació de Lleida és l’existència d’una llei o regla específica que autoritzi o exigeixi el tractament de les dades de l’interessat.

Com hem obtingut les seves dades i puix que temps conservem les seves dades personals?

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de la persona interessada.

Encara que això, en determinades excepcions, les donades es poden recollir a través de tres persones, entitats o serveis diferent de l’interessat.

En aquest sentit, aquest extrem serà comunicat ar interessat a travessia de les clàusules de consentiment informat contingut en les diferents vies de recollida d’informació i laguens d’un termini raonable, una vegada obtingudes és donades, i laguens d’un mes com a màxim.

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessari per a complir amb la finalitat que anessin recollides les dades personals de la teva forma que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades, la qual cosa donarà lloc al bloqueig de les dades i només es conservaran a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció.

Complert aquest termini, es procedirà a la destrucció de la informació.

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a trets del lloc web, en cas que es recullin dades sotmeses a la regla, es recomana consultar la Política de Cookies publicada en el nostre lloc web.

Drets de l’interessat

L’informem que com a interessat té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La Diputació de Lleida deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que ens hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Les persones interessades tindran dret a oposar-se, per motius relacionats amb la seva situació particular i sense que existeixin motius legítims que prevalguin sobre els interesses, drets i llibertats de l’interessat, al fet que les dades personals que el concerneixin siguin objecte de tractament basat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics o per a la satisfacció d’interessos legítims de la Diputació de Lleida, inclosa l’elaboració de perfils.

Vostè pot exercir els seus drets per escrit adjuntant una còpia del seu DNI o documentació que l’identifiqui en la següent adreça: Carrer del Carme 26, 25007, Lleida o per correu electrònic a dpd@diputaciolleida.cat.

Així mateix, l’informem que, quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la manera d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.aepd.es; Tel. 901 100 099 i 912 663 517;C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid; o a la APDCAT: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1ª, 08008 Barcelona; Tel. 93 552 78 00; apdcat@gencat.cat  www.apdcat.cat

Data d’última actualització de la Política: 30/11/2021

Desplaça cap amunt