Fortaleses i oportunitats endògenes de l’àmbit del PECT

L’any 2018 la UE va revisar l’Estratègia de Bioeconomia. Concretament ha establert el repte d’impulsar una bioeconomia sostenible per Europa: enfortint la connexió entre l’economia, la societat i el medi ambient, que abasta diferents reptes vinculats des del canvi climàtic i el desenvolupament rural, fins als recursos sostenibles i la biodiversitat. En aquesta línia per als pròxims anys la Comissió preveu impulsar:

  • Incrementar i reforçar els sectors de base biològica.
  • Implementar ràpidament la bioeconomia en tota Europa.
  • Protegir els ecosistemes i entendre les limitacions ecològiques de la bioeconomia.

En aquesta línia, tant la UE com diversos informes de referència, han identificat els territoris rurals com a dipositaris d’una gran oportunitat d’aportar no només aliments de forma eficient i segura, sinó també de béns, serveis i energia de caràcter renovable, en tant que són gestors del capital natural en què es basa el nou model assenyalat com a repte.

Entre les fortaleses del territori objecte d’aquest PECT destaca el seu gran potencial i nivell d’especialització en la producció d’aliments. Les condicions climatològiques són idònies per a una gran varietat de cultius, i la disponibilitat de recursos hídrics, així com d’estructures productives i logístiques d’alta capacitat, en són també punts forts destacats.

Una altra oportunitat del territori és l’aposta per les infraestructures verdes, que segons la comunicació de la Comissió Europea és la xarxa de zones naturals i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per la prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics. En l’àmbit del projecte PECT s’hi contemplen com a infraestructures verdes efectivament ja els espais de la xarxa Natura 2000, però existeixen moltes altres oportunitats relacionades amb espais com la xarxa de canals de reg, altres elements naturals com petits cursos d’aigua, taques de bosc i hàbitats regenerats, zones multifuncionals amb usos que ajudin a mantenir o regenerar ecosistemes diversos, elements rurals per a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic, etc. En aquest sentit, és necessari fer una identificació i millora d’aquestes infraestructures per tal de poder valorar, quantificar i incorporar l’oportunitat de serveis ecosistèmics (d’aprovisionament, de regulació, de suport i culturals) com a catalitzadors de millora en la productivitat del sector agroalimentari, però també com a generadors d’altres iniciatives de desenvolupament econòmic, com per exemple el turisme.

Finalment el territori disposa de certs centres de recerca, coneixement i innovació per tal de propiciar el desenvolupament econòmic associat al repte, tanmateix, requereixen suport público-privat per ampliar capacitats i redirigir els treballs vers la consecució del model.

La Diputació de Lleida identifica aquest nou model d’economia verda com una oportunitat exògena per implementar un model de desenvolupament territorial sostenible, que doni resposta a gran part de les problemàtiques socioeconòmiques del territori. Així, aquest PECT esdevé un instrument molt important i indispensable per promoure, canalitzar i organitzar la generació d’innovació i la seva transferència.

Ateses les característiques del territori on es planteja aquest PECT, existeix un gran potencial de desenvolupament econòmic del sector agroindustrial i d’aprofitament dels serveis ecosistèmics que s’hi generen, malgrat que es vegi afectat per reptes importants com són el canvi climàtic o la manca de capital humà. Alhora, és evident la urgència d’implementar de forma ràpida una transició vers la bioeconomia circular a Catalunya, també en sintonia amb les noves prioritats que s’han definit a nivell europeu. Per aquest motiu és fa molt necessari i imprescindible que en l’àmbit de Ponent s’implementi aquest PECT en eco-innovació, com a base que permeti multiplicar i accelerar la transició vers el nou model. D’aquesta manera es farà un pas endavant molt important per posicionar Ponent al capdavant de la bioeconomia circular sostenible i la generació d’energies renovables.

_